Нов поглед към темата за достоверността на информацията в медийния текст („Твърдят запознати. Езикови маркери за (не)достоверност на медийния текст“ на Андреана Ефтимова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2023.)

Ива Иванова

A NEW LOOK AT THE SUBJECT OF THE CREDIBILITY OF INFORMATION IN THE MEDIA TEXT

Iva Ivanova

Medialog, бр. 15/2024

Резюме: Рецензия на монографията на Андреана Ефтимова „Твърдят запознати. Езикови маркери за (не)достоверност на медийния текст“ – София: УИ „Св. Климент Охридски“. Рецензията извежда приносите на автора в разкриването на лингвистичните механизми при оценката на достоверността на информацията.

Ключови думи: лингвистични механизми, достоверност, неистинност, медийни съобщения

Abstract: Review of Andreana Eftimova’s book “Sources say. Linguistic markers for (un)credibility of the media text” – Sofia: UI “St. Kliment Ohridski”, 2023. The review highlights the author’s contributions in revealing the linguistic mechanisms in assessing the credibility of information.

Keywords: linguistic mechanisms, credibility, falsity, media messages