Брой 12/2022

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ/ISSN 2535-0846
БРОЙ 12/2022
ТЕМА НА БРОЯ: ИДЕНТИЧНОСТ, МЕДИЙНИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КРИЗА

ВОДЕЩИ РЕДАКТОРИ НА БРОЯ:
Доц. д-р Жана Попова
Ас. д-р Десислава Сотирова

MEDIALOG/ISSN 2535-0846
ISSUE 12/2022

TOPIC OF THE VOLUME
IDENTITIES, MEDIA REPRESENTATION AND CRISE

This Issue Editors
Assoc. Prof. Zhana Popova, PhD
Assist. Prof. Desislava Sotirova, PhD

Съдържание
ИДЕНТИЧНОСТ, МЕДИЙНИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КРИЗА
Уводни думи
Жана Попова, Десислава Сотирова 8

Репрезентацията и нейните кризи: поглед към теоретичните дебати
Орлин Спасов 10

Представата за идентичност в българското кино по време на кризи
Петя Александрова 39

Война, радио и музика: радиопропагандни мобилизации и настъпления на
руско-украинските фронтове
Венцислав Димов 51

„Лицето на българщината“: Националният събор за народно творчество в
Копривщица и неговите медийни отражения
Лозанка Пейчева 78

ИНТЕРВЮ
„И българските евреи бяха спасени…“ Погледи отвън и отвътре върху
българската история
Ирина Недева и Румен Аврамов 102

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Българската преса в периода 1919-1944 г. и средиземноморският медиен модел
Иво Инджов 112

ОСОБЕН ПОГЛЕД
Проблеми в Закона за радиото и телевизията
Иво Драганов 141

СТУДЕНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Украинските бежанци в българските медии (25 февруари-10 май 2022 г.)
Студентски екип 153

НАУЧЕН ЖИВОТ
Слова при представянето на книгата „Социалистическото българско радио
(1944-1989)“ на доц. д.н. Вяра Ангелова
Райна Константинова; Снежана Попова 166

РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ
Човекът – изваден наново
Еньо Стоянов 174

Документалното ни кино на фокус
Петя Александрова 179

Граници на идентичността
Десислава Сотирова 183

За авторите в броя 188

CONTENT
IDENTITIES, MEDIA REPRESENTATION AND CRISE
Editorial
Zhana Popova, Desislava Sotirova 8
Representation and its Crises: A Look at Theoretical Debates
Orlin Spassov 10
The Idea of Identity in Bulgarian Cinema during Crises
Petia Alexandrova 39
War, Radio and Music: Radio Propaganda Mobilizations and Offensives on the
Russian-Ukrainian Fronts

Ventsislav Dimov 51
“The Face of Bulgarianism”: The National Festival of Folklore in Koprivshtitsa and
its Media Reflections

Lozanka Peycheva 78
INTERVIEW
“And so the Bulgarian Jews were saved…” Views from outside and inside on
Bulgarian History

Irina Nedeva and Roumen Avramov 102
RESEARCH
The Bulgarian Press in the Period 1919-1944 and the Mediterranean Media Model
Ivo Indzhov
112
A SPECIAL LOOK
Deficits in The Law for Radio and Television
Ivo Draganov 141
STUDENT`S WORK
Ukrainian Refugees in The Bulgarian Media (February 25-May 10, 2022)
Student team 153
SCIENTIFIC LIFE
Speeches at the Presentation of the Book „Socialist Bulgarian Radio (1944-1989)“
by Assoc. Prof. D.S. Vyara Angelova

Raina Konstantinova; Snezhana Popova 166
BOOK REVIEWS
The Human – newly subtracted
Enyo Stoyanov 174
Our Documentary Cinema in Focus
Petia Alexandrova 179
Identity boundaries
Desislava Sotirova 183
About the authors 188