АКАДЕМИЧНИЯТ ОПЕРЕН ТЕАТЪР НА АМТИИ „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ. ИДЕИ, ЦЕЛИ И ПОСТИЖЕНИЯ

Алия Хансе

ACADEMIC OPERA THEATER OF AMDFA „PROF. ASEN DIAMANDIEV“ – PLOVDIV. IDEAS, PURPOSES AND ACHIEVEMENTS

Aliya Hanse

Medialog, бр. 15/2024

Резюме: Академичният оперен театър на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив е едно от представителните звена на Академията. От създаването си до момента АОТ реализира десетки оперни и оперетни заглавия и множество спектакли. Активната творческа дейност заслужава съответното изследователско внимание, с което се подчертава ролята на АОТ в обучението и сценичната реализация на студентите. Обектът на изследване предразполага своевременния обзор и представяне на резултатите на базата на емпиричния метод като дава възможности за разглеждане на дейността от различни аспекти.

Ключови думи: оперен театър, едноактна опера, постановка, творчески колектив

Abstract: Academic Opera Theater of AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv is one of the representative units of the Academy. Since its inception, AOT has produced dozens of opera and operetta titles and numerous performances. The active creative activity deserves the appropriate research attention to emphasize the role of AOT in the education and stage realization of the students. The object of research presupposes the timely overview and presentation of the results based on the empirical method, giving opportunities to consider the issue from different aspects.

Keywords: opera theater, one-act opera, performance, creative group