Николай Колев. Възходът на аудиовизуалното съдържание за компютърни игри в социалните мрежи

THE RISE OF AUDIOVISUAL CONTENT FOR VIDEO GAMES ON SOCIAL MEDIA

Nikolay Kolev

Резюме: От 70-те години на ХХ век досега гейминг индустрията се е превърнала в културен, социален и икономически феномен. До настъпването на друга бурна социална промяна или процес, дигиталната трансформация ще диктува тенденциите за плавно преливане на границите на виртуалния и реалния свят за настоящите и бъдещите поколения. На фона на тези процеси се откроява и възходът на аудиовизуално съдържание за компютърни игри. Хибридно явление, което превръща една компютърна игра в смесица от активно и пасивно забавление, както и в социално преживяване.

Ключови думи: компютърни игри, социални мрежи, поколения, дигитална трансформация, пандемия

Abstract: Since the 1970s, the Gaming Industry has grown rapidly into a cultural, social and economic phenomenon. Until another major tumultuous social change or process occurs, Digital Transformation will dictate the trends of blending the borders of virtual and real worlds for current and future generations. Parallel to that the Rise of Audiovisual Content for Video Games also stands out. A hybrid process that turns a computer game into a mix of Active and Passive Entertainment as well as a social experience.

Keywords: Gaming, Social Media, Generations, Digital Transformation, COVID-19 Pandemic

Използвана литература

АНГЕЛОВА, Вяра (2022). Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите. Медиалог, бр. 13/2023, с. 10-27 https://www.medialog-bg.com/?p=4680  [Angelova, Vyara (2023). Ozhivjavane na razkaza. Zvukat vav videoigrite. Medialog, br. 13/2023]

LECCARDI, Carmen, Carles FEIXA (2010). The concept of generation theories on youth. https://www.researchgate.net/profile/Carles-Feixa/publication/291849996_The_concept_of_generation_theories_on_youth/links/5def537b92851c8364706dcf/The-concept-of-generation-theories-on-youth.pdf

MANNHEIM, Karl (1952). Essays on the Sociology of Knowledge. Oxford University Press, London.

PETROVA, Ekaterina, Netta GROSS (2017).4 reasons people watch gaming content on YouTube https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/video/statistics-youtube-gaming-content/

POGOREL, Gérard, Augusto PRETA (2020). Convergence in Media and Telecom in the face of COVID-19. Foundation Robert Schuman. https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0559-convergence-in-media-and-telecom-in-the-face-of-covid-19

SCHWAB, Klaus (2017).The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Publishing Group.

STEPHENS-DAVIDOWITZ, Seth (2017). Everybody Lies. What the Internet Cann Tell Us About Who We Really Are. Bloomsbury Publishing, New York.

ZACKARIASSON, Peter, Timothy L. WIlSON, Casey O’DONNELL, Mikolaj DYMEK, Eter ZACKARIASSON, Claudio FEIJOY, Aphra KERR, Ulf SANDQVIST, Mirko ERNKVIST, Richard MAXWELL, Toby MILLER, Flavio ESCRIBANO, Giuditta de PRATO, Sven LINDMARK, Jean-Paul SIMON (2012). The Video Game Industry. Formation, Present State and Future.

Използвани източници

GOOGLE Trends (2022). https://trends.google.com/trends/?geo=BG

IPSOS Connect (2017). https://www.thinkwithgoogle.com/data-collections/gamer-demographics-gaming-statistics/

NEWZOO (2022). Global Games Market Report https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2022-free-version

NEWZOO (2021). How Different Generations Engage with Gaming  https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoos-generations-report-how-different-generations-engage-with-games#:~:text=Gen%20Z%20and%20Millennials%20spend,of%20Baby%20Boomers%20play%20games.

STATISTA (2020). Most popular reasons for playing video games in the United States in 2020.

Д-р Николай Колев преподава „Учебно студио (телевизия)“, „Дифузия на медийното съдържание“, „Писане и създаване на съдържание в дигиталните комуникации“ и „Аудиовизуално съдържание за компютърни игри“ във Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има повече от 15 години опит като репортер и редактор на международни новини в телевизия. Сред изследователските му интереси са: създаването на съдържание за социални мрежи, източниците на информация в съвременната новинарска редакция, трансформацията на професионалната роля на журналиста.

Nikolay Kolev, PhD, teaches ‘Television Studio (Practicum)’, ‘Diffusion of Media Content’, ‘Writing and Content Creation for Digital Communications’ and ‘Audiovisual Content for Computer Games’ at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’. He has more than 15 years of experience as a reporter and editor of international news in television. Among his research interests are: the creation of content for social networks, the sources of information in the modern newsroom, the transformation of the professional role of the journalist.