Георги Лозанов. ОПИТИ ЗА УПОТРЕБА В ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 КАТО ДЪРЖАВНА ИДЕОЛОГИЯ

ATTEMPTS TO USE THE COVID-19 PANDEMIC AS A STATE IDEOLOGY IN PUBLIC COMMUNICATION

Georgi Lozanov

Резюме: Статията разглежда опитите за превръщане на епидемията от коронавирус в държавна идеология, подобна на марксизма-ленинизма в бившите комунистически държави, но за разлика от него не е наложена с репресии, а доброволно възприета. Това става чрез стратегията на публично комуникиране на пандемията по модела на войната в режим на свръхинформация (инфодемия), организирана пирамидално, на чийто връх е поставено държавното управление, получило статут на „добрата власт“. За първи път в основата на една идеология стои не историческо, а природно явление, което й дава шанс да се възползва и управлява екзистенциалните страхове на хората. Статията е фокусирана върху българските реалности, но идеологическото моделиране на пандемията е поставено в широкия геополитически контекст на възхода на консервативните идеологии и разклащането на либералния консенсус в Европа и САЩ.

Ключови думи: власт, война, идеология, консерватизъм, либерализъм, национализъм, медии, пандемия, симулакрум

Abstract: The article looks at the systematicattempts to transform the coronavirus epidemic into a state ideology similar tothe Marxist-Leninist one, within the former Eastern Bloc. However, the current ideologicalattempts do not rely on repressive state apparatuses. They are voluntarilyaccepted. What operates behind this voluntary acceptance is a publiccommunication strategy based on the war model and in a regime ofhyper-information, i.e. infodemic. It is a strategy with a pyramidal structure,the top of which is held by the state government, reframed as “good” power. For the first time at the base of anideology is not a historic event, but a natural one. This gives such anature-based ideology the chance to exploit and govern the most basicexistential fears of people. Furthermore, the article is focused on the current Bulgarian political situation. However, the aforementioned pandemic’s ideological strategies and their influence in Bulgaria are placed in the broader context of the return of conservative ideologies and the destabilization of the liberal consensus in Europe and the States. 

Keywords: Power, war, ideology, conservatism, liberalism, nationalism, media, pandemic, simulacrum

Add Comment