Евелина Гебрева. Към нова тактилност в текстилния и интериорния дизайн

Евелина Гебрева

TOWARDS A NEW TACTILITY IN THE TEXTILE AND INTERIOR DESIGN


Evelina Gebreva

Резюме: Ситуацията в Европа в последните няколко години ни изтръгна грубо от комфортното усещане за предвидимост и устойчив политически и социален климат. Като се върнем назад в годините около двете Световни войни през XX век със сигурност от нашата дистанция се забелязва как тези сътресения променят пулса на работата на дизайнерите, променят и лицето, философията на продукта на тяхното творчество. Днес се намираме отново в момент на сериозно изпитание. Дизайнерите няма да спрат да работят и да предлагат алтернативи, идеи и решения. Фирмите за интериорен и текстилен дизайн все повече се обръщат към емоционалната същност на продуктите си, а социалните мрежи се оказаха спасителен пояс за връзката им с клиентите и ценителите. Социалната изолация, ограниченото живо общуване доведе до сериозно преосмисляне на ценностите. Като резултат обаче неочаквано подходът към комуникацията с публиката доби много по-човешко измерение. Излъчване на непринудени видеа на живо, интервюта и различни други подобни изяви се превърнаха в честа практика, както и каналите в You Tube.

Ключови думи: интериорен дизайн, текстилен дизан, повърхности, тактилност, емоционална стойност


Abstract: The situation in Europe over last few years roughly snatched us from the comfortable sense of predictability and sustainable political and social climate. Going back to the years around the two World Wars in the 20th century, it is certainly noticeable from our distance how these shocks change the pulse of the designers work, change the face, the philosophy of the product of their work. Today we are in the moment of serious test, again. The designers won’t stop working and offering alternatives, ideas and solutions. Interior and textile design companies are increasingly turning to the emotional nature of their products, and social networks have proved to be a lifeline for their relationship with the customers and the connoisseurs. Social isolation, limited live communication has led to a serious revaluation of the values. As a result, however, the approach to communication with the audience unexpectedly took on a much more human dimension. Broadcasting of live videos, interviews and various similar events has become a common practice, as You Tube channels, as well.

Keywords: interior design, textile design, surfaces, tactility, emotional value

Отворете текстаОтворете текста

Използвана литература:
КАЛОЯНОВА, Биляна (2016). Концептуален и устойчив дизайн. София. [Kaloyanova, Bilyana (2016). Konceptualen i ustoychiv dizajn. Sofia]
КАЛОЯНОВА, Биляна (2022). Структурен подход в интериорния дизайн през XX век. София. [Kaloyanova, Bilyana (2022). Strukturen podhod v interiorniya dizajn prez XX vek]
СТЕФАНОВА, Ралица (2015). Унгарски следи в развитието на модерния дизайн. София: Аскони. [Stefanova, Ralitsa (2015). Ungarski sledi v razvitieto na moderniya dizajn. Sofia: Askoni]
BENJAMIN, Walter (2007). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936). Illuminations: Essays and Reflections, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn, New York: Schocken.
GUILD, Tricia (2006). Inspiration. Quadrille Publishing Ltd.
PALLASMAA, Juhani (2005). The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. New York: John Wiley.
RAIZMAN, David (2010). History of Modern Design. London: Laurence King Publishing.
SOLANKI, Seetal (2018). Why Materials Matter, Responsible Design for a Better World. Munich, London, New York: Prestel.


Интернет източници
MATTER OVER MATTER
. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/kul/sup/gal/b06.html (последно посетен на 13.06.2022 г.)
САЙТ НА БРАТЯ КАМПАНА https://estudiocampana.com.br/ (последно посетен на 13.06.2022 г.)
ГРАНТ ГИБСЪН, Apple Podcasts Preview, Material Metters with Grant Gipson https://podcasts.apple.com/gb/podcast/material-matters-with-grant-gibson/id1450375359, (последно посетен на 13.06.2022 г.)
СИЙТАЛ СОЛАНКИ, интервю https://www.youtube.com/watch?v=VKGfTni_3U4 (последно посетен на 13.06.2022 г.)
KVADRAT https://www.kvadrat.dk/en/about/rethink/towards-a-new-tactility (последно посетен на 13.06.2022 г.)


Д-р Евелина Гебрева работи в сферата на интериорния текстил. Нейните проучвания са фокусирани в проблемите на съвременния интериорен текстил, неговото място и значение в съвременния интериор. Преподавател в департамент „Дизайн“ на Нов български университет и текстилен дизайнер на свободна практика.


Dr. Evelina Gebreva works in the field of interior textiles. Her research focuses on the problems of contemporary interior textiles, their place and importance in contemporary interiors. She is a lecturer at the Design Department of New Bulgarian University and a freelance textile designer.

Add Comment