Илиана Павлова. БНТ И БНР в социалните мрежи: новините по време на пандемията от Ковид-19

BNT AND BNR IN SOCIAL NETWORKS: NEWS DURING THECOVID-19 PANDEMIC

Iliana Pavlova

Резюме: Статията представя резултатите от изследване на новините на БНТ иБНР в социалните мрежи в периода на обявеното извънредно положение вБългария във връзка с ограничаване на разпространението на Ковид-19 (13 март –13 май 2020 г.). Целта е не само да се проследи как двете обществени медииприсъстват на различните социални платформи за медийна дейност, но и дали икак изграждат своите социални мрежи (включително на своите сайтове) и какъвдневен ред на новините задават в условията на криза.

Ключови думи: БНТ, БНР, социални мрежи, COVID-19, извънредно положение

Abstract: The article presents the results of a survey of BNT and BNR news on socialnetworks during the state of emergency in Bulgaria in connection of COVID-19pandemic (March 13 to May 13, 2020). The aim is not only to explore how the bothmedia are presented on the different social platforms for media activity, but alsowhether and how they build their social networks (including on their websites) and whatnews agenda they set in the conditions of crisis.

Keywords: BNT, BNR, social networks, COVID-19, state of emergency

Add Comment