МЕЖДУ ДВА СВЯТА: ПОДКАСТИНГЪТ КАТО СЛИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА С ЧОВЕШКОТО

Виктор Чулев

BETWEEN TWO WORLDS: PODCASTING AS A MERGE BETWEEN TECHNOLOGY AND MAN

Viktor Chulev

Отворете тук:

Резюме: Настоящият текст, който представлява редактиран откъс от магистърска теза на тема „Подкастът „Video Archives“ като комуникативно пространство“, се стреми грубо да очертае границите на подкаст пространството като място, където технологичното и човешкото се сливат. Чрез анализ и съпоставка на теории за подкаст практики и комуникационни теории преди появата на подкастинга, текстът опитва да преодолее противопоставянето на ново и традиционно и стига до заключението, че съвместното съжителство на човек и медия наподобява не война, а по-скоро игра на светове.

Ключови думи: подкаст, подкастинг, радио и подкаст, общителност, комуникативно пространство

Abstract: The present text, which is an edited excerpt from a master’s thesis titled „The Video Archives Podcast as a Communicative Space“, seeks to roughly delineate the boundaries of the podcast space as a place where the technological and the human converge. By analyzing and comparing theories of podcast practices and communication theories before the advent of podcasting, the text attempts to overcome the opposition of novelty and tradition and concludes that the coexistence of man and media resembles not a war but rather a game of worlds.

Keywords: podcast, podcasting, radio and podcast, sociability, space of communication

Виктор Чулев е бакалавър по журналистика и е защитил дипломна работа за придобиване на магистърска степен в програма „Дигитални медии и видеоигри” във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е редактор, сценарист и автор на текстове за кино, телевизия и стрийминг платформи в различни онлайн издания.

Viktor Chulev has a bachelor’s degree in Journalism from Sofia University and has successfully defended his master’s thesis in the „Digital media and video games“ program, also at Sofia University. He’s an editor, screenwriter and author of texts on cinema, television, and streaming platforms in various online outlets.