Снежана Попова. Човешката мярка като академичен етос

Отзив за юбилейния сборник за 65-годишнината на Петя Кабакчиева „Социологията като граждански ангажимент“

Снежана Попова

THE HUMAN MEASURE AS AN ACADEMIC ETHOS

Review of the collection of works dedicated to 65th anniversary of Petya Kabakchieva ‘Sociology as a civic commitment’

Snezhana Popova

Медиалог/Medialog 11/2022
ISSN 2535-0846

How to Cite: Попова, Снежана (2022). Човешката мяра като академичен етос. Медиалог, 11/2022, с. 261-266 https://www.medialog-bg.com/?p=4439 [Popova, Snezhana (2022). The Human Measure as an Academic Ethos. Medialog, 11/2022, pp. 261-266]

Резюме: Юбилейният сборник „Социологията като граждански ангажимент“, посветен на 65-ата годишнина на професор Петя Кабакчиева, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, съдържа статии и студии, написани от утвърдени български социолози и социални учени и техни по-млади последователи в науката. Съставители на сборника са Майя Грекова, Мила Минева, Леа Вайсова и Димитър Благоев.

Ключови думи: Петя Кабакчиева, социология, власт, гражданско общество, идентичност, общност, ценности, образование, неравенства

Summary: A collection of works ‘Sociology as a civic commitment’ dedicated to the 65th anniversary of Professor Petya Kabakchieva, Sofia, ‘St. Kliment Ohridski’ University Press, 2022 contains articles and studies written by established Bulgarian sociologists and social scientists and their younger followers. Compilers of the collection are Maya Grekova, Mila Mineva, Lea Vaysova and Dimitar Blagoev.

Keywords: Petya Kabakchieva, sociology, power, civil society, identity, community, values, education, inequalities


Използвана литература:

ГРЕКОВА, Майя, Мила МИНЕВА, Леа ВАЙСОВА, Димитър БЛАГОЕВ (съст.) (2022). Социологията като граждански ангажимент. Юбилеен сборник за 65-годишнината на Петя Кабакчиева. София: УИ „Св. Климент Охридски“. [Grekova, Maia, Mila Mineva, Lea Vaysova, Dimiter Blagoev (sast.) (2022). Sotsiologijata kato grazdanski angazhiment. Yubileen sbornik za 65-godishninata na Petya Kabakchieva. Sofia: Universitetsko izdtelstvo ‘St. Kl. Ohridski’)

КАБАКЧИЕВА, Петя (2001). Гражданското общество срещу държавата. София: ЛИК. [Kabakchieva, Petya (2001). Grazhdanskoto obstestvo srestu darzhavata. Sofia: LIK]

КАБАКЧИЕВА, Петя (2015). Демокрацията умря, да живее демокрацията! Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева. София: Изд. Изток-Запад. [Kabakchieva, Petya (2015). Demokratsiata umrya, da zhivee demokratsiata! Znanieto kato tcennost, poznanieto kato prizvanie. Yubileen sbornik v tchest na prof. Pepka Boyadzhieva. Sofia: Iztok-Zapad]

КАБАКЧИЕВА, Петя (2021). Съпротивите по времето на комунистическия режим – теоретични питания. Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова. София: СУ „Св. Климент Охридски“. [Kabakchieva, Petya (2021). Saprotivite po vremeto na komunisticheskiya rezhim – teoretichni pitaniya. Vreme i pamet. Yubileen sbornik za 70-godishninata na Lilyana Deyanova. Sofia. University Press]

ХОНЕТ, Аксел (2006). Справедливост и комуникативна свобода. Разсъждения във връзка с Хегел. Критика и хуманизъм, кн. 22, извънреден брой. [Honet, Aksel (2006). Spravedlivost i komunikativna svoboda. Razsazhdeniya vav vrazka s Hegel. Kritika i humanizam, kn. 22.]

Снежана Попова е професор във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Преподава „Радиокомуникация“ и „Медиен анализ”. Публикациите ѝ са в областите на електронните медии и медийните наративи. Автор е на седем монографии, сред които „Медиен разказ“, „Радио, публики, стилове“ (2004), „Социално време и медиен разказ 1989-2000“ (2001).

Snezhana Popova is a professor at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University. She teaches “Radio communication” and “Media analysis”. Her publications are in the fields of electronic media and media narratives. She has authored seven monographs, among which ‘Media story’(2017), ‘Radio, audiences, styles’(2004), ‘Social time and media story 1989-2000 (2001)

Add Comment