ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ – ВЕРЕН ПОМОЩНИК ИЛИ НЕНУЖЕН ИНСТРУМЕНТ В РЪЦЕТЕ НА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА

Тихомир Радев

ARTIFICIAL INTELLIGENCE – A FAITHFUL ASSISTANT OR AN UNNECESSARY TOOL IN THE HANDS OF THE MUSIC TEACHER

Tihomir Radev

Medialog, БР. 15/2024

Резюме

Бързото развитие на информационните и компютърни технологии, разширяването на възможностите им в сферата на музиката ги направиха необходими и в образованието. Един от последните продукти на технологиите е изкуственият интелект (ИИ), който се използва в музикалното образование, включително и в урока по музика. Това проучване разглежда ИИ като помощно средство спрямо възможностите за приложение в урока по музика, съобразно развитието му към настоящия момент, както и използването му при подготовка на учителя и реализиране на основните музикални дейности.

Ключови думи: изкуствен интелект, образование, урок по музика

Abstract: The rapid development of information and computer technologies, the expansion of their possibilities in the field of music made them necessary in education. One of the latest products of technology is artificial intelligence (AI), which is used in music education, including music lessons. This study examines AI asan aid to the possibilities of application in the music lesson, according to its current development, as well as its use in teacher preparation and the implementation of basic music activities.

Keywords: artificial intelligence, education, music lesson