Еленица Маринова. ЗАЛЕЗЪТ НА КОВИД-19 В РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ. ТЕМАТИЧНО И ЖАНРОВО ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА КРИЗАТА ВРЕГИОНАЛНИТЕ РАДИОСТАНЦИИ НА БНР

THE SUNSET OF COVID-19 IN THE REGIONAL MEDIA.
THEMATIC AND GENRE REPRODUCTION OF THE CRISIS IN THE REGIONAL RADIO STATIONS INTHE BULGARIAN NATIONAL RADIO NETWORK

Elenitsa Marinova

Резюме: Основен изследователски проблем в настоящата статия е как в регионалните радиостанции в системата на БНР се говори за „Ковид-19”. Посредством анализ на съдържанието на четири сутрешни блока се установява какво значение журналистите отдават на темата за коронавируса. Разглеждат се поставените за обсъждане въпроси, както и изборът на личности за интервюиране. Извършеният мониторинг позволява да се обобщи, че в изследвания период здравната тема отстъпва своето място в радиоефира на проблемите на локалната специфика, политическите сътресения в държавата и на минутите за изкуство и култура.

Ключови думи: Ковид-19, пандемия, медии, регионални радиостанции.

Abstract: This report is concentrated on the question how the “Covid-19” problem is presented by the regional radio stations in the Bulgarian national radio network. The study should find out what importance is attached to coronavirus issues, and also observes whether journalists help audiences understand the current situation and recognize fake news. The monitoring allows to summarize that in the studied period the health topic has been neglected, at the expense of other questions such as the local specifics, the political upheavals and the minutes for art and culture.

Key words: Covid-19, pandemic, media, regional radio stations.

Add Comment