Силвия Петрова. Лайфстайл аспекти на инфодемията Ковид-19 в българския контекст

LIFESTYLE ASPECTS OF THE COVID-19 INFODEMIC IN THE BULGARIAN CONTEXT

Silvia Petrova

Резюме: Текстът се фокусира върху посланията, излъчвани от лайфстайла и реториката на политици и лидери на общественото мнение по време на пандемията (или по-точно, на инфодемията) Ковид-19. Проследява се налагането на един водещ медиен тренд -мачисткият лайфстайл, акцентиращ върху характеристиките на патриархалния тип мъжественост: агресия, заплахи, строгост, военна реторика. Фокусът върху този тип патриархално-мъжествен лайфстайл може да бъде използван като инструмент за изследване на последиците от инфодемията.

Ключови думи: лайфстайл, постистина, мъжественост, инфодемия, Ковид-19

Abstract: The text focuses on the messages broadcast by the lifestyle and rhetoric of politicians and public leaders during the Covid-19 pandemic. The imposition of a central media trend is being studied – the machismo lifestyle, emphasizing the characteristics of the patriarchal type of masculinity: aggression, threats, austerity, military rhetoric. The focus on this type of patriarchal-masculine lifestyle can be used as a tool to study the consequences of infodemic.

Keywords: lifestyle, post-truth, masculinity, infodemic, Covid-19

Add Comment