Златина Богданова. Научен отзив за международна научна конференция „(Пре) осмисляйки социализма: знание, памет и забрава за социалистическото минало”

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONAL SCIENCECONFERENCE „(RE)THINKING SOCIALISM:KNOWLEDGE, MEMORY AND OBLIVION OF THE SOCIALIST PAST”

Zlatina Bogdanova

Отворете тук в pdf

Author: Zlatina Bogdanova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Научен отзив за Международната научна конференция „(Пре) осмисляйки социализма. знание, памет и забрава за социалистическото минало”

Ключови думи: памет, знание, социализъм, конференция

Summary: Conference report on the International science conference „(Re)thinking socialism: knowledge, memory and oblivion of the socialist past”

Key words: memory, knowledge, socialism, conference

Автор: Златина Богданова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment