Елица Матеева. „Една българка“: театърът – кауза. Изкуството в полза на образованието

Елица Матеева

‘ONE BULGARIAN WOMAN’: THE THEATER – CAUSE ART FOR EDUCATION

Elitsa Mateeva

Отворете текста Елица Матеева_ one-bulgarian-woman-the-theater-caus-art-for-education-Content File-PDF (1)

Резюме: Предмет на настоящата рецензия е връзката между театър и образование. Емпирична основа за разсъждения е представлението „Една българка“ – Театър „Азарян“, НДК. Чрез средствата на критическия анализ се представя същността на спектакъла, задачите и целите, които са си поставили режисьорката Десислава Шпатова и актрисата Снежина Петрова, както и екипът от експерти – участници в проекта на „Легал Арт Център“, автор и двигател на съвкупност от активности, посветени на творчеството на Иван Вазов. Рецензията се опитва да ни въведе в енергията на спектакъла, да разкрие неговата специфика, да повдигне дебат за необходимостта от подход и нови модели в обучението на седмокласниците по български език и литература при първата им среща с разказа „Една българка“ от Иван Вазов.

Ключови думи: „Една българка“, Иван Вазов, Снежина Петрова, Десислава Шпатова, Театър „Азарян“.

Abstract: The subject of this review is the connection between theater and education. An empirical basis for reflection is the performance ‘One Bulgarian Woman’ – ‘Azaryan’ Theater, National Palace of Culture. The means of critical analysis present the essence of the show, the tasks and goals set by the director
Desislava Shpatova and the actress Snezhina Petrova, as well as the team of experts participants in the project of ‘Legal Art Center’ – author and engine of a set of activities, dedicated to the work of Ivan Vazov. The review tries to introduce us to the energy of the show, to reveal its specifics, to raise a debate about the need for a new approach in teaching seventh graders in Bulgarian language and literature
at their first meeting with the story ‘One Bulgarian Woman’ by Ivan Vazov.

Keywords: ‘One Bulgarian Woman’, Ivan Vazov, Snezhina Petrova, Desislava Shpatova, Azaryan Theater.

Елица Матеева е завършила „Театрознание“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и е специализирала „Театрална режисура“. От седем години пише за сайта kinoto.bg. Член е на Обществото на независимите театрални критици в България, а също и на Международната организация на театралните критици IATC. Автор е на три книги, свързани с киното и театъра. Ръководител е на
киношколата „Братя Люмиер“ към Общински детски комплекс в родния ѝ град Варна. В момента работи върху докторат, посветен на „Догма 95“ и рефлексиите на манифеста върху съвременното българско кино.

Elitsa Mateeva graduated in Theater Studies at the ‘Krastyo Sarafov’ National Academy of Theater and Film Arts and specialized in Theater Directing. She has been writing for www kinoto.bg for seven years. Elitsa is a member of the Society of Independent Theater Critics in Bulgaria and also of the International Association of Theater Critics IATC. She is the author of three books related to cinema and theater.
Elitsa is the head of the ‘Lumiere Brothers’ film school at the Municipal Children’s Complex in Varna. She is currently working on a doctoral dissertation on ‘Dogme 95’ and the reflections of the manifesto on contemporary Bulgarian cinema

Add Comment