Политически пърформанси в българския медиен поток

Силвия Петрова

POLITICAL PERFORMANCES IN THE BULGARIAN MEDIA FLOW

Silvia Petrova

Медиалог, брой 10/2021

Резюме: Текстът изследва връзката между съвременната политика и популярната култура, като предлага конструирането на политическия „разказ“ да се проследи в съпоставка със структурата на сериалите. Тази връзка се мисли като възможен вход към флуидната и сравнително слабо изследвана проблематика на феномена на постистинната политика. Описват се някои от характеристиките на политиката на постистината в българския контекст през призмата на изявите на партията „Има такъв народ“ на шоумена Слави Трифонов.

Ключови думи: популярна култура, сериали, политика, постистина, небрежна реч, социални мрежи

Abstract: The text explores the connection between contemporary politics and popularculture, comparing the construction of the political ‘narrative’ with thestructure of television series. This connection is considered as a possibleentrance to the complex and fluid issues of the post-truth politics phenomenon.Some of the characteristics of the post-truth politics in the Bulgarian contextare described through the actions of Slavi Trifonov’s political party.

Key words: popular culture, television series, politics, post-truth, careless speech,social media.

Използвана литература:

РУШКОФ, Дъглас (2018). Шок от настоящето. София: Виа Летера. [Rushkof, Daglas (2018). Shok ot nastoyasteto. Sofia: Via Letera]

FRANKFURT, Harry G. (2005). On Bullshit. Princeton: Princeton University Press.

HYVONEN, Аri-Elmeri (2018). Careless Speech: Conceptualizing Post-Truth Politics. New Perspectives 26, No. 3, pp. 31 – 55.

HOPKIN, Jonathan and Ben ROSAMOND (2017).  Post-truth Politics, Bullshit and Bad Ideas: “Deficit Fetishism” in the UK. New Political Economy, 23(6): pp 641–655.

KAY, Jonathan (2012). Show Me the Birth Certificate! How America’s Internet-Enabled Conspiracist Media Culture Is Destroying American Politics. The Journal of the Hannah Arendt Center for Politics and Humanities at Bard College, Vol. 1, pp 54–64.

KEAN, John. (2018). Post-truth Politics and Why the Antidote isn’t Simply „Fact-checking and Truth“. The Conversation. https://theconversation.com/post-truth-politics-and-why-the-antidote-isnt-simply-fact-checking-and-truth-87364

KOEKOEK, Catherin (2017). Power Beyond Truth: The Implications of Post-Truth Politics for Habermas. Theory of Communicative Action. openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57102/Thesis%20Catherine%20Koekoek.pdf?sequence=1

NICHOLS, Tom (2017). The Death of Expertise. Oxford University Press.

OXFORD DICTIONARIES (2016). Word of the Year 2016 Is… https://enoxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016.

RATCLIFF, Kester (2018). Careless speech’, ἀργολογίας, and performative political lying. https://kesterratcliff.medium.com/careless-speech-%E1%BC%80%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-in-social-and-political-life-8c175d9cfadf

SHEPHERD, Laura, Catilin HAMILTON (2019). Understanding Popular Culture and World Politics in the Digital Age. Routledge.

WHEELER, Mark (2013). Celebrity Politics in the Fake News Age. Polity Press.     

Използвани източници:

ВАСИЛЕВ, Бойко (2021). Интервю със Слави Трифонов по БНТ. Youtube, 27.08.2021 г. [Vasilev, Boyko (2021). Interview sas Slavi Trifonov po BNT. Youtube]

ТРИФОНОВ, Слави (2021a). Слави Трифонов предложи бившия министър Николай Василев за премиер и кабинет от експерти. Youtube, излъчено на 12.07.2021. https://www.youtube.com [Trifonov, Slavi (2021a). Slavi Trifonov predlozhi bivshiya minister Nikolay Vasilev za premier i kabinet ot eksperti]

ТРИФОНОВ, Слави (2021b). Отговори на актуалните въпроси от последните 2 седмици. Интервю на Тошко Йорданов. Youtube, излъчено на 01.08.2021. https://www.youtube.com [Trifonov, Slavi (2021b). Otgovori na aktualnite vaprosi ot poslednite 2 sedmitsi. Interview na Toshko Yordanov. Youtube]

ЙОРДАНОВ, Тошко, Николай ВАСИЛЕВ, Филип СТАНЕВ (2021). Пресконференция в БТА, на 16.07.2021. https://www.youtube.com/ [Yordanov, Toshko, Nikolay Vasilev, Filip Stanev (2021). Pressconference v BTA, na 16.07.2021]

ИЛИЕВ, Петър (2021). Интервю на Виктор Николаев за „Нова телевизия“, от 9.08. 2021. youtube.com [Iliev, Peter (2021). Interview na Victor Nikolaev za ‘Nova TV’, 09.08.2021]

Силвия Петрова е доктор по обществено-комуникационни и информационни науки, главен асистент в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Сред основните й публикации са монографията „Лайфстайл преса и женственост“ (2016), както и редица научни статии в областта на медиите и популярната култура, сред които „Постистината – новите очертания на медийната реалност“ (2018), „The Media Image of Refugees in the ‘Genre’ of Fake News“ (2018), „Вълшебни огледала с добавена реалност: естетическата игра със собственото тяло“ (2019), „Дигиталната ера на ефимерността: постобразните  на Снапчат“ (2018), „Образи на екзотичното в популярната култура“ (2017) и др. Научните й интереси са в сферата на медиите, популярната култура, джендър изследванията.

Silvia Petrova is a PhD in “Social communication and information sciences” at Sofia University, and a Chief Assistant  Professor at Southwestern University. Her  main publications include the monograph “Lifestyle Press and Femininity” (2016), as well as a number of scientific articles in the field of media and mass culture, including “Post-truth – The New Outlines of Media Reality” (2018), “The Media Image of Refugees  in the ‘Genre’ of Fake News”(2018), “Magic Mirrors with Augmented Reality: The  Aesthetic  Game  with  Your  Own  Body” (2019),“ The Digital Age of Ephemerality: Snapchat’s Post-images”(2018), “Images of the Exotic in The Popular Culture”(2017). Her research interests are in the field of popular culture, media studies, gender studies.

Add Comment