В списанието са публикувани част от докладите от Националната научна конференция „Медии и култури: пространства, общества и общности“, Елена, 22-24 септември 2016 г.