ДА НАПРАВИШ СНИМКА Е НАЙ-ЛЕСНИЯТ И СЪЩЕВРЕМЕННО НАЙ-ИЗТЪНЧЕНИЯТ ФОКУС

Интервю на Венцислав Димов с Орлин Спасов по повод изложбата „Двоица“

TAKING A PICTURE IS THE EASIEST AND AT THE SAME TIME THE MOST SOPHISTICATED FOCUS

Interview of Ventsislav Dimov with Orlin Spassov

Medialog, бр. 15/2024

Резюме: Интервю на Венцислав Димов с Орлин Спасов по повод изложбата „Двоица“. Отговорите на Спасов показват фотографията като хоби и като част от професионалните му интереси.

Ключови думи: документ, естетическа стойност, свързаност, контрол, град

Abstract: Ventsislav Dimov’s interview with Orlin Spasov on the occasion of the exhibition “Both of us”(“Dvoitsa”). Spassov’s answers show photography as a hobby and part of his professional interests.

Keywords: document, aesthetic value, connectivity, control, city