Вяра Ангелова. Българското радио през социализма. Професионалните медийни издания (1944-1989)

Отворете текста в pdf

Автор: Вяра Ангелова

Област: Социални науки

Издание: Сп. Медиалог

Брой: 4/2018

Резюме: Статията представя резултатите от изследването на професионални издания, занимаващи се с проблемите на радиото и радиожурналистиката по време насоциализма в България. Проучването си поставя няколко основни цели: да се проследят темите, които вълнуват професионалната общност; да се потърси корелациятамежду идеологическото и професионално съдържание; да се установи до каква степенчуждият опит и знание проникват в периодиката, посветена на радиото.K

Ключови думи: Българско радио, професионална периодика, социализъм

Author: Vyara Angelova

Subject: Social Sciences

Published by: Medialog

Issue: 4/2018

Language: Bulgarian

Abstract: The text presents the results from a research of professional periodicals dedicated to radio and radio journalism during the socialism period in Bulgaria. The research has following aims: to track the topics discussed by the professional community; to search the correlation between ideological and professional content; to ascertain to what extent the foreign experience penetrates into the radio related periodicals.

Keywords: Bulgarian radio, professional periodicals, socialism

Add Comment