„СЛЪНЧЕВИТЕ ИЗГРЕВИ“ НА ФОЛКЛОРНА МУЗИКА КАТО „СПЕКТАКЪЛ“: ПРЕЛИВАНИЯ МЕЖДУ ФЕСТИВАЛНА СЦЕНА И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЕФИР

Лозанка Пейчева

Medialog, бр. 15/2024

„SUNRISES“ OF FOLK MUSIC AS A „SPECTACLE“: OVERFLOWS BETWEEN FESTIVAL STAGE AND TELEVISION BROADCAST

Lozanka Peycheva

Резюме: Статията разглежда връзката между две институции, които нормативно рамкират и управляват устойчиви практики по възпроизвеждане и осъвременяване на фолклорната музика в България през XXI век – градски фестивал за фолклорно изкуство и телевизионна медия (и свързаните с нея дигитални платформи), които го отразяват. Фестивалът „Фолклорен изгрев“ и музикална телевизия „Сънрайз Мюзик“ (Кис М+) заедно създават жизнена „фолклорна“ сцена, която е социално и културно значима, и привлекателна за общности, свързани с българските музикалнофолклорни традиции.

Ключови думи: неофолклорно изкуство, фестивален и медиен спектакъл, телевизия „Сънрайз мюзик“, фестивал „Фолклорен изгрев“

Abstract: The proposed article examines the relationship between two institutions that normatively frame and manage sustainable practices of reproduction and modernization of folklore music in Bulgaria in the 21st century – a city festival for folk art and television media (and related digital platforms) that reflects it. The Folklore Sunrise Festival and Sunrise Music TV (Kiss M+) together create a vibrant „folk“ scene that is socially and culturally significant, and attractive to communities connected to Bulgarian music-folk traditions.

Keywords: neo folk art, media performance, Sunrise Music TV, Folkloren izgrev Festival