Десислава Сотирова. Евроатлантическата интеграция на Западните Балкани в сайта на БНР

EURO-ATLANTIC INTEGRATION OF THE WESTERN BALKANS ON THE BNR WEBSITE

DESISLAVA SOTIROVA

Отворете текста в pdf 

Author: Desislava Sotirova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: В статията се анализират новини за евроатлантическата интеграция на държавите от Западните Балкани в сайта на Българското национално радио в периода от 1999 до 2018 г. Изборът на БНР е продиктуван от обществената функция на медията – да отразява разнообразни теми от света и България. Радиото е сред малкото медии у нас, които включват богато разнообразие от международни и чуждестранни новини за и от шестте страни от Западните Балкани. Целта в текста е да се отговори на въпроса кои събития, свързани с хода на евроатлантическата интеграция на региона, са отразени, и кои не са. Изводите са направени въз основа на контент анализ на публикации в сайта на радиото в посочения период и интервюта с международни редактори от медията. Предвид големия времеви обхват на изследването са избрани осем ключови етапа от евроатлантическата интеграция на страните от Западните Балкани.

Ключови думи: Западни Балкани, евроатлантическа интеграция, медиен дневен ред, медийно отразяване

Summary: The article analyzes the news about the Euro-Atlantic integration of the Western Balkan countries on the website of the Bulgarian National Radio from 1999 to 2018. The choice of the Bulgarian National Radio is dictated by its public media function– to offer variety of topics from all over the world. The Radio is among the few media outlets in the country that includes such a rich diversity of foreign news to and from the six countries of the Western Balkans. The purpose of the text is to answer the question which events related to the Euro-Atlantic integration of the region are included in the media agenda and which are not. The conclusions were drawn on the basis of a content analysis of publications on the Radio site during the period and interviews with international editors from the media. Given the large time span of the study, eight key milestones in the Euro-Atlantic integration of the Western Balkan countries were selected.

Keywords: Western Balkans, Euro-Atlantic integration, media agenda, media coverage

Автор: Десислава Сотирова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment