ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТРАДИЦИОННИЯ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР В АРИИТЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ КИТАЙСКИ ОПЕРИ (ВЪРХУ ПРИМЕРА НА АРИЯТА „ОМРАЗА КАТО ПЛАНИНА, ГНЯВ КАТО МОРЕ“)

Тяндзъ Тян

TRADITIONAL MUSICAL THEATRE ELEMENTS IN ARIAS OF ORIGINAL CHINESE OPERAS
(on the example of the aria “Hate like a mountain, anger like a sea”)

Jiangzi Jiang

Medialog, бр. 15/2024

Резюме: „Белокосата девойка“ е първата оригинална китайска опера. Тя съчетава изразни средства на западната художествена музика, музика от регионални китайски музикални драми и китайска фолклорна музика. В този смисъл „Белокосата девойка“ има много висока изследователска стойност. Една от най-блестящите вокални изяви в операта е арията на главната героиня „Омраза като планина, гняв като море“, в която са вплетени музикални елементи от регионалния музикален театър на провинция Шанси. В настоящата статия арията се анализира с оглед на музикалната ѝ същност, особеностите на вокалната линия и емоционалната изразителност, изследва се използването в оперните арии на елементи от китайския музикален театър и се проучва значението и влиянието ѝ за създаването на опера на местна почва.

Ключови думи: „Белокосата девойка“, китайски регионални музикални драми, музикален/вокален анализ

Abstract: “The White-Haired Girl“ is the first original Chinese opera. It combines Western music, music from regional Chinese music dramas and Chinese folk music. In this sense, “The White-Haired Girl“ has very high research value. One of the most brilliant vocal performances in the opera is the protagonist’s aria “Hate like a mountain, anger like a sea”, which incorporates musical elements from the regional musical theatre of Shanxi province. In this paper, the aria is analyzed in terms of its musical nature, the features of vocal line and emotional expressiveness, the use of elements from Chinese musical theater in operatic arias is explored, and its significance and influence on the creation of opera on local soil is examined.

Keywords: “The White-Haired Girl“, Chinese regional music dramas, musical/vocal analysis