Иво Драганов. Проблеми в Закона за радиото и телевизията

Deficits in the Law for Radio and Television
Ivo Draganov

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Драганов, Иво (2022). Проблеми в Закона за радиото и телевизията. Медиалог, 12/2022, с. https://www.medialog-bg.com/?p=4604 [Draganov, Ivo (2022). Deficits in the Law for Radio and Television. Medialog, 12/2022, pp. ]

Резюме: Според сега действащата в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) управленска структура на БНТ и БНР, генералните директори и избраните от самите тях управителни съвети, заедно със символичните обществени съвети, които те сами сформират, няма реална гаранция за опазването на обществения интерес. Според статията общественият интерес може да се гарантира чрез създаването на изцяло нов надзорен орган – Национален обществен съвет, съответно към БНТ и БНР, който да има завишени надзорни функции по отношение на управленската и редакционна независимост на двете обществени медии. Той трябва да бъде натоварен не само с консултативни функции, а с реални правомощия, като правото да избира генерални директори.
Ключови думи: Закон за радиото и телевизията (ЗРТ), обществени медии, управленска структура, Национален обществен съвет

Abstract: In the management structure of BNT and BNR currently operating in тhe Law of Radio and Television, the general directors and the management councils elected by them, together with the symbolic public councils that they themselves form, there is no real guarantee for the protection of the public interest. In this paper the public interest can be guaranteed by the creation of a completely new supervisory body – the National Public Council, respectively at BNT and BNR, which will have increased supervisory functions regarding the management and editorial independence of the two public media. It should be charged not only with advisory functions, but with real powers, such as the right to elect directors-general.
Keywords: The Law of Radio and Television, public media, management structure, National Public Council

Отворете текста тук


Професор д-р Иван (Иво) Драганов преподава в НБУ, департамент „Телекомуникации“, и в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – бизнеспланиране и управление на електронни медии; телевизионна драматургия; телевизионно програмиране; PR. Той има професионален опит в Българската национална телевизия, „Би Би Ти“, ТВ „Европа“, Националния съвет за радио и телевизия, Българската национална филмотека, Студия за научнопопулярни и документални филми „Време“, „Разпространение на филми“, Студия за игрални филми. Представител на БНТ в Програмния комитет на EBU; представител на България в Европейската асоциация на регулаторните органи EPRA. Автор е на три книги за телевизията.

Dr. Ivan /Ivo/ Draganov is а Professor at New Bulgarian University and National Academy for theatre and film arts ‘Krastio Sarafov’, teaching ‘Electronic media management’, TV programming, TV dramaturgy, PR. He has professional experience at Bulgarian National Television, BBT TV, Europa TV, National Council for Radio and TV, National film archive, Films distribution. He was in charge for programme developing of the public television in Bulgaria at EBU (1993), representative for media regulations development at EPRA. He wrote 3 books about television.