Ивайло Дичев. Потребяване на култура онлайн

Ивайло Дичев

CONSUMING CULTURE ONLINE

Ivaylo Ditchev

Медиалог/Medialog 11/2022 
ISSN 2535-0846 

How to Cite: Дичев, Ивайло (2022). Потребяване на култура онлайн. Медиалог, 11/2022, с. 12-20. https://www.medialog-bg.com/?p=4342 [Ditchev, Ivaylo (2022). Consuming Culture online. Medialog, 11/2022, pp. 12-20]

Резюме: Дигиталният свят погълна всички досегашни форми на комуникация: днес четем онлайн, слушамемузика, посещаваме виртуални музеи и тъй нататък. Но дали потреблението накултура през новата мета-медия остава същото? Наблюденията, изложени по-долу,са плод на семинар със студенти по културология. Тук обсъждам основно променитев преживяването на високата „култура на душата“ по Цицерон, не всекидневнитедигитални практики.

Ключови думи: Културно потребление, интернет платформи, дигитален обрат, киберпсихология, културни изследвания

Abstract: The digital world has incorporated all previous forms of communication: today we read online, listen to music, visit virtual museums and so on. But does cultural consumption via the new meta-media remain the same? The following observations are the result of a seminar with students of cultural studies. I am discussing the changes in the experiencing of the high “culture of the soul” (Cicero), not everyday digital practices. 

Keywords: Cultural consumption, internet platforms, digital turn, cyberpsychology, cultural studies


Текстът е разработен в рамките на научноизследователския проект „Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарнианализи на пресечността между медии, култури и политики“, с финансоватаподкрепа на ФНИ–МОН, договор № Н55/2, от 15.12.2021 г.


Използвана литература:

ДИМОВ, Венцислав (2018). Медийна музика. Звукозаписна и (ре)продуцирана музика в България,Докторска дисертация, Софийски университет. [Dimov, Ventsislav (2018). Mediinamuzika. Zwukozapisna i (re)producirana muzika w Balgaria, Doktorska disertacia,Sofiiski Universitet.]

ЗИМЕЛ, Георг (2014). Големият град и духовния живот. В: Теодора Карамелска (съставител), Фрагментарниятхарактер на живота. София: Критика и хуманизъм, 36-57. [Zimel, Georg(2014).Golemiat grad i duhovniqt zhivot. V.Teodora Karamelska, с. Fragmentarniat harakter na zhivota, Sofia: Kritika ihumanizam]
MARK ZUCKERBERG’S VISION FOR THE SOCIALIZING OF THE METAVERSE
, Youtube,28.10.2021, <https://www.youtube.com/watch?v=b9vWShsmE20> (посетен на21 юни 2022).
BENJAMIN, Walter (1969). Unpacking my library. Illuminations, Shockenbooks. New York, pp. 59-67.

Ивайло Дичев е професор по културна антропология в СУ „Св. Климент Охридски“, работи в сферата наполитическите култури, медиите, града. Най-новата му книга е Културнисцени на политическото (2019). Главен редактор на списание Семинар_BG.Есеист, участник в публичния дебат. 

Ivaylo Ditchev is professor of cultural anthropology at Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’. He is focusing on political culture, urban anthropology and media. His new book is Cultural scenes on the political (2019). Ditchev is the editor of the electronic issue Seminar_BG.

Add Comment