Сериализирането в международния информационен поток

Мария Нейкова

SERIALIZATION IN THE INTERNATIONAL INFORMATION FLOW

Maria Neikova

Медиалог, брой 10/2021

Резюме: В предлагания текст се търси отговор на въпроса може ли и кога да сеговори за сериализиране в международния информационен поток. Направен е опит за известно систематизиране на възможните разновидности на сериализирането, сред които се открояват годишнините. Очертават се два големи клона – на традиционното сериализиране и на породеното от възможностите на новите технологии. По-подробно е разгледан примерът с „документите Тянанмън”. Заслужава внимание също заемащото сериализиране, показано през два примера на свързване на процеси в настоящето с такива в близкото или много далечното минало.

Ключови думи: международна журналистика, заемащо сериализиране, хоризонтално сериализиране

Abstract: In the proposed text is sought to answer the question of whether and when we can talk about serialization in the international information flow. An attempt has been made for some systematization of the possible types of serialization, among which the anniversaries stand out. There are two major branches – the traditional serialization and the one generated by the possibilities of new technologies. The example with the ‘Tiananmen Papers’ is considered in more detail. It is also worth noting the borrowing serialization, shown in two examples of connecting processes in the present with such from the recent or very distant past.

Keywords: international journalism, borrowing serialization, horizontal serialization

Използвана литература

НЕЙКОВА, Мария (2018). Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии. София: УИ „Св.Кл.Охридски”. [Neikova, Maria (2018). Monolog ili dialog? Protivorechiviyat svyat v obektiva na globalnite televizii. Sofia: ‘St. Kl. Ohridski’ University Press]

NATHAN, Andrew J. (2001). The Tiananmen Papers. Foreign Affairs, January/February, Vol. 80, N.1. https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2001-01-01/tiananmen-papers

WESTAD, Odd Arne (2019). The Sources of Chinese Conduct. Are Washington and Beijing Fighting a New Cold War?Foreign Affairs, Vol.98, N5.

Използвани източници

ЙОРДАНОВА, Цветелина (2019). 30 години от протеста на площад Тянанмън: Брюксел призова Пекин за прозрачност. БНТ. https://bntnews.bg/bg/a/30-godini-ot-protesta-na-ploshchad-tyananmn-bryuksel-prizova-pekin-za-prozrachnost [Yordanova, Tsvetelina (2019). 30 godini ot protesta na plostad Tyananman: Bruksel prizova Pekin za prozrachnost. BNT]

НИКОЛОВ, Явор (2019). Тянанмън: 30 години след кръвопролитието, което Китай иска да забравим. Би Ти Ви. https://btvnovinite.bg/svetut/tjananman-30-godini-sled-kravoprolitieto-koeto-kitaj-iska-da-zabravim.html (Nikolov, Yavor (2019). Tyananman: 30 godini sled kravoprolitieto, koeto Kitai iska da zabravim. bTV]

РИМПОПОВ, Христо (2019). „Инцидентът” на площад „Тянанмън” – на 30 години. Клуб Z. https://www.clubz.bg/83814-incidentyt_na_ploshtad_tqnanmyn_na_30_godini [Rimpopov, Hristo (2019). ‘Intsidentat’ na plostad ‘Tyananman’ – na 30 godini. Club Z.]

ФОН ДЕР ЛАЙЕН, Урсула (2021). Да направим душата на Съюза ни по-силна. Реч за състоянието на Съюза 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/SPEECH_21_4701 [Von der Leiyen, Ursula (2021). Da napravim dushata na Sayuza ni po-silna. Rech za sastoyanieto na Sayuza 2021]

AL JAZEERA. Tsunami warnings lifted after magnitude 8.2 quake hit Alaska. The warnings, issued for he US states of Alaska and Hawaii, the US Pacific territory of Guam, were later cancelled (29 Jul 2021). https://www.aljazeera.com/news/2021/7/29/alaska-8-2-magnitude-quake-triggers-tsunami-warning

AXWORTHY, Michael and Patrick Milton (2016). A Westphalian Peace for the Middle East. Why an Old Framework Could Work. https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-10-10/westphalian-peace-middle-east?cid=nlc-fatoday-20161014&sp_mid=52534430&sp_rid=bV9uZWlrb3ZhQGFidi5iZwS2&spMailingID=52534430&spUserID=MjEwNDg3MDcwNjIxS0&spJobID=1022687008&spReportId=MTAyMjY4NzAwOAS2

BBC. Timeline: Tiananmen protests (2014). https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-27404764

MILES, James (2009). Tiananmen killings: Was the media right? http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8057762.stm

Проф. д-р Мария Стефанова Нейкова е дългогодишен преподавател въвФакултета по журналистика имасова комуникация, сега пенсионер. Основните й интереси са в сферата на международните отношения,международната журналистика и глобалните медии, проблемите и развитието на Балканите. Автор е на книгите„Монолог или диалог?Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии” (2018), „Пресечна точка” (2003), „Двойнопредизвикателство” (1998), на статии и изследвания.

Prof.Maria Stefanova Neikova, PhD, is a longtime lecturer at the Faculty of Journalismand Mass Communication, now retired. Her main interests are in the field ofinternational relations, international journalism and global media, of the problemsand development in the Balkans. He is the author of the books ‘Monologueor Dialogue? The Controversial World in the Lens of Global Television’(2018), ‘Point ofIntersection’(2003), ‘DoubleChallenge’ (1998), ofarticles and studies.

Add Comment