ОРЛИН СПАСОВ. Вестник „Телеграф“, голите снимки на страница 3 и консервативният медиен обрат в България

Отворете текста в pdf

Author: Orlin Spassov

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 5/2019

Language: Bulgarian

Keywords:  Page3, sexism, Telegraph daily,conservatism, women’s representation in the media

Summary: Over the last few years a conservative wave has been unfolding in Bulgarian media.It affects many aspects of content and attacks primarily liberal and left-wing point of views. The text analyses the topless pictures on Page 3 of the largest Bulgarian daily Telegraph as part o fthis conservative turnover. The pictures claim to be innocent erotica, but the analysis reveals that they are part of a widely spread sexism of the newspaper.The ideological effects of such form of representation of women are traced. The conservative approach seeks to win the women’s consent to their pre-assigned roles in society.

Автор: Орлин Спасов

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 5/2019

Ключови думи: Страница 3, сексизъм, вестник „Телеграф“, консерватизъм, репрезентации на жените вмедиите

Резюме: През последните няколко години в българските медии се разгръща консервативна вълна. Тя засяга много аспекти на съдържанието и атакува преди всичко либерални и левигледни точки. Текстът анализира голите снимки на Страница 3 на най-големия български всекидневник „Телеграф“ като част от този консервативен обрат. Снимките претендират да са форма на невинна еротика, но анализът разкрива, чете са част от широко разгърнат сексизъм на изданието. Проследени са идеологическите ефекти от подобна форма на репрезентация на жената. Консервативният подход се опитва да спечели съгласието на жените запредварително отредените им роли в обществото.

Add Comment