Мария Нейкова. Рецензия за сборника „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“

Мария Нейкова

REVIEW OF THE EDITED VOLUME ‘THE QUESTION OF JUSTICE. THE PROSECUTED JOURNALISTS IN BULGARIA’

Maria Neikova

Медиалог/Medialog 11/2022
ISSN 2535-0846

How to Cite: Нейкова, Мария (2022). Рецензия за сборника „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България. Медиалог, 11/2022, с. 267-272. https://www.medialog-bg.com/?p=4458 [Neikova, Maria (2022). Review of the edited volume ‘The question of justice. The prosecuted journalists in Bulgaria. Medialog, 11/2022, pp. 267-272.]

Резюме: Сборникът „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България” (Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, 2022) с интервюта, статии и коментари под съставителството на проф. дсн Снежана Попова и доц. д-р Жана Попова е ценен съвременен летопис, който се вписва в попълването на историята на българските медии и на журналистиката.

Ключови думи: правосъдие, справедливост, журналистика, колегия.

Abstract: The edited volume “The Question of Justice. The Prosecuted Journalists in Bulgaria” (University Press “St. Kliment Ohridski”, 2022) with interviews, articles and commentaries, edited by Prof. Snezhana Popova and Assoc. Prof. Zhana Popova, is a valuable contemporary chronicle that fits into the history of Bulgarian media and journalism.

Keywords: justice, fairness, journalism, collegium.


Използвана литература:

КЪНЕВ, Красимир (2022). За формалния и неформалния социален контрол над изразяването. Сб. Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България (съст. Попова, Жана и Снежана Попова). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, с. 9-19. [Kanev, Krassimir (2022). Za formalniya i neformalniya sotcialen control nad izrazyavaneto. Sb. Vaprosat za spravedlivostta. Sadenite jurnalisti v Balgaria (sast. Popova, Zhana i Snezhana Popova). Sofia: Universitetsko izdatelstvo ‚Sv. Kl. Ohridski‘, s. 9-19]

ПОПОВА, Жана (2022). Няколко думи за изследването на казусите със съдени журналисти. Сб. Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България (съст. Попова, Жана и Снежана Попова). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, с. 20-28. [Popоva, Zhana (2022). Nqkolko dumi za izsledvaneto na kazusite sŭs sŭdeni jurnalisti. Sb. Vaprosat za spravedlivostta. Sadenite jurnalisti v Balgaria (sast. Popova, Zhana i Snezhana Popova). Sofia: Universitetsko izdatelstvo ‚Sv. Kl. Ohridski’, s. 20-28]

ПОПОВА, Жана (2022). Кое е по-ценно от справедливостта в делата за клевета срещу журналисти? Сб. Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България (съст. Попова, Жана и Снежана Попова). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, с. 28-43. [Popova, Zhana. 2022. Koe e po-tsenno ot spravedlivostta v delata za kleveta sreshtu jurnalisti? Sb. Vaprosat za spravedlivostta. Sadenite jurnalisti v Balgaria (sast. Popova, Zhana i Snezhana Popova). Sofia: Universitetsko izdatelstvo ‚Sv. Kl. Ohridski‘, s. 28-43]

ПОПОВА, Снежана (2022). Самопреживяване: професията, колегията, другарството. Сб. Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България (съст.Попова, Жана и Снежана Попова). София: Университетско издателство „Св. Кл.Охридски“, с. 43-50. [Popova, Snezhana (2022). Samoprezhivyavane: profesiyata,kolegiata, drugarstvo. Sb. Vaprosat za spravedlivostta. Sadenite jurnalisti vBalgaria, (sast. Popova, Zhana i Snezhana Popova). Sofia: Universitetsko izdatelstvo‚Sv. Kl. Ohridski’, s. 43-50]

ТОДОРОВА, Мирослава и Калин КАЛПАКЧИЕВ (2022). Съдебни дела срещу журналисти – особености и тенденции. Сб. Въпросът за справедливостта. Съденитежурналисти в България (съст. Попова, Жана и Снежана Попова). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, с. 155-182. [Todorova, Miroslava, Kalin Kalpakchiev  (2022). Sadebni dela srestu zhurnalisti – osobenosti itendentcii. Sb. Vaprosat za spravedlivostta. Sadenite jurnalisti vBalgaria (sast. Popova, Zhana i Snezhana Popova). Sofiq: Universitetsko izdatelstvo‚Sv. Kl. Ohridski‘, s. 155-182]

Проф. д-р Мария Стефанова Нейкова е дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, сега пенсионер. Основните й интереси са в сферата на международните отношения, международната журналистика и глобалните медии, проблемите и развитието на Балканите. Автор е на книгите „Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии” (2018), „Пресечна точка” (2003), „Двойно предизвикателство” (1998), на статии и изследвания.

Prof. Maria Stefanova Neikova, PhD, is a long-time lecturer at the Faculty of Journalism and Mass Communication, now retired. Her main interests are in the field of international relations, international journalism and global media, of the problems and development in the Balkans. She is the author of the books ‘Monologue or Dialogue? The Controversial World in the Lens of Global Television’(2018), ‘Point of Intersection’(2003), ‘Double Challenge’ (1998), of articles and studies.

Add Comment