Медиалог-Бг e портал за медийна култура; пространство за култивиране на разбирания за медийните светове, които обитаваме; мегдан на хора, които търсят разбиране и съгласие в знанието за медиите, журналистиката и комуникацията. Част от портала е Списание „Медиалог“.

Списание „Медиалог“ е електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации.

Списанието е дело на академичната общност на Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация“, СУ „Св. Климент Охридски“.

Списание „Медиалог“ е с ISSN 2535-0846

Основател на списанието е доц. дн Венцислав Димов и главен редактор в периода 2017-2019.

Главен редактор на списанието се излъчва от членовете на редакционната колегия на ротационен принцип на всеки две години.

Международен борд:

проф. дсн Снежана Попова – СУ „Св. Кл. Охридски“

(гл. редактор на списанието в периода 2019-2021)

проф. д-р Лиляна Деянова – СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д-р Марина Лякова – Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

проф. д-р Мартин Маринос – The Donald P. Bellisario College of Communications, Pennsylvania State University 

доц. Георги Лозанов – СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. дпн Нели Огнянова – СУ „Св. Кл. Охридски“

Редакционна колегия:

доц. д-р Орлин Спасов – гл. редактор в периода 2022-2024
проф. д.н. Венцислав Димов
доц. д.н. Вяра Ангелова
доц. д-р Жана Попова 
гл. ас. д-р Петър Айолов
гл. ас. д-р Николай Колев
ас. д-р Десислава Сотирова
ас. Диляна Кирковска

Medialog is an electronic research journal on media research, media culture and communication.

The journal is a platform for wider academic activities: a research area for academic dialogue and a learning field for media and communication education. Publications by PhD students and young researchers, to which special issues are dedicated, are encouraged. It is a platform for peer-reviewed books in Bulgarian and English.

The journal is an open-access publication featuring texts published after two positive anonymous reviews.

It was launched in 2016 by the Radio and Television Department at the Faculty of Journalism and Mass Communication of ‘St. Kliment Ohridski’ University of Sofia, with funding from a research project under the university’s Scientific Research Fund (N 132/2016), and its sustainability was ensured under two other projects.  

The first issue of the journal was published in early 2017.

International Editorial Board:

Snezhana Popova – Doctor of Social Science, prof.  –  Sofia University

prof., PhD Lilyana Deyanova – Sofia University

PD Dr. habil. Marina Liakova – Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Dr. Martin Marinos – The Donald P. Bellisario College of Communications, Pennsylvania State University 

assoc. prof. Georgi Lozanov – Sofia University

prof. Dr. Habil. Nelly Ognynova – Sofia University

Editorial board:

Orlin Spassov – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass communication,  Sofia University (EDITOR-IN-CHIEF 2022-2024)

Ventsislav Dimov – Doctor of Social Science, prof. at the FJMC,  Sofia University 

Vyara Angelova – Doctor of Social Science, assoc. prof. at the FJMC,  Sofia University 

Zhana Popova – PhD, Assoc. prof. at the FJMC,  Sofia University 

Peter Ayolov – PhD, Assist. prof. at the FJMC,  Sofia University

Nikolay Kolev – PhD, Assist. prof. at the FJMC, Sofia University

Dessislava Sotirova – PhD, Assist. prof. at the FJMC, Sofia University

Diliana Kirkovska – Assist. prof. at the FJMC, Sofia University

Адрес:

София 1000

Ул. „Московска“, №49, каб. 26

1000 Sofia

49 Moskovska St., study 26

medialog.bg@gmail.com

vddimov@gmail.com

ОТВОРЕН ДОСТЪП

Списание „Медиалог“ е научно издание на свободен достъп, което споделя модела за безплатно използване в онлайн режим на научни публикации, т. нар. Златен път. Списанието е некомерсиално и следва инициативата “Отворен достъп” (Open Access Initiative) – свободен, открит достъп до научна информация чрез електронни публикации, достъпни в мрежовото пространство, освободени от лицензионни и правни ограничения и безплатни за потребителя. Авторите предоставят своите научни публикации за свободно четене, ползване и разпространение онлайн.

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Списание „Медиалог“ е рецензирано научно списание. Всеки предложен текст се допуска до публикация след две анонимни рецензии. Отговорност за публикуваните факти, данни и интерпретации носи авторът.

АВТОРСКО ПРАВО

Правата на интелектуална собственост върху статия, научно съобщение, рецензия или снимка, публикувани в списанието, принадлежи на автора, освен ако са предадени на работодателя му по сила на договора между автора и него.  Редакцията не изисква писмено споразумение с автора. Текстовете са със запазено авторско право. Препубликуването им става само с едновременното разрешение на списанието и автора.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

Списание „Медиалог“

Стандарти за оформяне на публикациите и начин на цитиране

ЗАГЛАВИЕ (ГЛАВНИ БУКВИ)

ИМЕ НА АВТОРА (ГЛАВНИ БУКВИ)

(Кратка информация за автора: имена, научни степени и длъжности, месторабота, основни публикации – до 500 знака).

Заглавие (на английски език)

Име на автора (на английски език)

Резюме на български и на английски език – до 600 знака или 200 думи

Ключови думи на български и на английски – до 5 думи или словосъчетания

Основен текст: Обемът на предлаганите за публикуване текстове в списанието следва да е от 3 (рецензии, научни съобщения) до 25 (научни статии и студии) страници  – между 5 400 – 55 000 знака. Текстовият файл да се представи в шрифт Times New Roman, 12 пункта, подравнен от ляво и от дясно (justified), във формати .doc и .docх или .rtf.

Цитирането на библиографски и информационни източници става по т. нар. „Харвардски стандарт“, с позоваване на автори в текста: фамилия, година на издаване, страница, в кръгли скоби (Лаш, 2004: 31). В списъка с литературата се поместват всички монографии, студии и статии, като се подреждат по азбучен ред на фамилното име на автора, първо заглавията на кирилица, след това на латиница. В списъка с източниците се поместват електронни източници, сайтове, архивни материали, интервюта и др. Електронните публикации се цитират с името на автора или качващия съдържанието (при клипове, музика, мнения във форуми и др.), като се посочва хиперлинк и дата на последното посещение. Хиперлинкът трябва да е деактивиран (remove hyperlink), така че да остане само като чист текст, поставен в скоби <…>. Архивните източници се въвеждат със сигнатури, а интервютата – с име или инициали на интервюирания. Примерно цитиране: www.dbc

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

АНГЕЛОВА, Вяра (2007). Световното радио – модели на развитие. София: Камея. /монография/

АНГЕЛОВА, Вяра, Мария НЕЙКОВА, Жана ПОПОВА (съст., ред.) (2014). Радио, разказ, реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. София: УИ „Св. Климент Охридски”. /сборник/

БОЯДЖИЕВ, Георги (1967). Росна китка. Кръстев, Венелин (гл. ред.). Енциклопедия на българската музикална култура. София: Издателство на БАН, с. 381. /статия в сборник или енциклопедия/

ДЕЯНОВА, Лиляна (2005). 1948. Символна еуфория, символен терор. Електронно издателство Liter Net. Достъпно на: <https://liternet.bg/publish14/l_deianova/1948.htm> /цитиране на онлайн публикация/

ПЕТРОВА, Ангелина (2018). Словесният коментар на българските композитори спрямо канона на соцреализма и авангардния канон. Българско музикознание, №2, с. 59-69. /статия в научно списание/

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

ФОНД №1БЦентрален комитет на Българската комунистическа партия. Оп. 15. Отдел „Пропаганда и агитация“ (1944-1964). А. е. 6, 8, 102, 519, 562, 607, 627. /архивни източници/

O’REILLY, Tim (2006). Web 2.0. Compact definition: Trying again. <http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html> (последно посещение 25 април 2018). /сайтове/

БЕШКОВ, Илия (1940). Новият народен будител (карикатура). Мир, № 12075, 31 октомври 1940. /публикация в периодичен печат/

ЛОРД БЪНДИ ОТ СОФИЯ (2013). Документален филм, реж. Иван Трайков (You Tube видео, публикувано през 2016 г.). Достъпно на: <https://www.youtube.com/watch?v=6XjYBZL66-k&t=124s> . (последно посещение 23 май 2019). /клипове и филми в сайтове за видеообмен/

СПАСОВ, Божидар /име или инициали на интервюирания/ (2015). Интервю на Ангелина Петрова /интервюиращ/, осъществено на 25 май 2015 г. София: личен архив на Ангелина Петрова. /интервю/

Изображенията да са във формат .jpg,  с резолюция между 150 dpi и 300 dpi, да се изпращат в отделен файл. Изисква се посочване на източника на визуалния материал (автор, източник, публикация, хиперлинк – ако е от интернет). Авторът следва да прати в текстов файл заглавие или пояснение към изображението, като подреди текстовете с арабски цифри: ил. 1., ил. 2., и т.н.

Съставители на:

Брой 1/2017

доц. д-р Венцислав Димов и доц. д-р Жана Попова

Брой 2/2017

доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов

Брой 3/2018

доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов

Брой 4/2018

проф. дсн Снежана Попова

Брой 5/2019

доц. д.н. Венцислав Димов

Брой 6/2019

проф. дсн Снежана Попова

Брой 7/2020

доц. д-р Жана Попова

Брой 8/2020

доц. д-р Орлин Спасов и доц. д-р Вяра Ангелова

Брой 9/2021

доц. д-р Ралица Ковачева

Брой 10/2021

доц. д-р Вяра Ангелова

Брой 11/2022

проф. д.н. Венцислав Димов и проф. д.н. Петя Александрова

Брой 12/2022

доц. д-р Жана Попова и ас. д-р Десислава Сотирова