Медиалог-Бг e портал за медийна култура; пространство за култивиране на разбирания за медийните светове, които обитаваме; мегдан на хора, които търсят разбиране и съгласие в знанието за медиите, журналистиката и комуникацията. Част от портала е Списание „Медиалог“.

 

Списание „Медиалог“ е електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации.

Списанието е дело на академичната общност на Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация“, СУ „Св. Климент Охридски“.

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846

Редакционна колегия:

проф. дсн Снежана Попова
доц. д-р Вяра Ангелова
доц. д-р Орлин Спасов
доц. д-р Венцислав Димов (гл. редактор)
доц. д-р Светлана Божилова
доц. д-р Жана Попова
гл. ас. д-р Лъчезар Точев
ас. д-р Петър Айолов

 

Medialog is an electronic research journal on media research, media culture and communication.

The journal is a platform for wider academic activities: a research area for academic dialogue and a learning field for media and communication education. Publications by PhD students and young researchers, to which special issues are dedicated, are encouraged. It is a platform for peer-reviewed books in Bulgarian and English.

The journal is an open-access publication featuring texts published after two positive anonymous reviews.

It was launched in 2016 by the Radio and Television Department at the Faculty of Journalism and Mass Communication of St. Kliment Ohridski University of Sofia, with funding from a research project under the university’s Scientific Research Fund (N 132/2016), and its sustainability was ensured under two other projects.  

The first issue of the journal was published in early 2017.

Editorial board:

Snezhana Popova – Doctor of Social Science, Prof.  at the Faculty of Journalism and Mass communication,  Sofia University

Vyara Angelova – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass communication,  Sofia University 

Orlin Spassov – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass communication,  Sofia University 

Ventsislav Dimov – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass communication,  Sofia University 

Svetlana Bozhilova – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass communication,  Sofia University 

Zhana Popova – Assoc. prof. at the Faculty of Journalism and Mass communication,  Sofia University 

Latschezar Tochev – Assist. prof. at the Faculty of Journalism and Mass communication,  Sofia University 

Peter Ayolov – Assist. prof. at the Faculty of Journalism and Mass communication,  Sofia University

 

Адрес:

София 1000

Ул. „Московска“, №49, каб. 26

1000 Sofia

49 Moskovska St., study 26

medialog.bg@gmail.com

ztpopova@uni-sofia.bg, vddimov@gmail.com

ОТВОРЕН ДОСТЪП

Списание „Медиалог“ е научно издание на свободен достъп, което споделя модела за безплатно използване в онлайн режим на научни публикации, т. нар. Златен път. Списанието е некомерсиално и следва инициативата “Отворен достъп” (Open Access Initiative) – свободен, открит достъп до научна информация чрез електронни публикации, достъпни в мрежовото пространство, освободени от лицензионни и правни ограничения и безплатни за потребителя. Авторите предоставят своите научни публикации за свободно четене, ползване и разпространение онлайн.

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Списание „Медиалог“ е рецензирано научно списание. Всеки предложен текст се допуска до публикация след две анонимни рецензии. Отговорност за публикуваните факти, данни и интерпретации носи авторът.

АВТОРСКО ПРАВО

Правата на интелектуална собственост върху статия, научно съобщение, рецензия или снимка, публикувани в списанието, принадлежи на автора, освен ако са предадени на работодателя му по сила на договора между автора и него.  Редакцията не изисква писмено споразумение с автора. Текстовете са със запазено авторско право. Препубликуването им става само с едновременното разрешение на списанието и автора.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

Обемът на предлаганите за публикуване текстове в списанието следва да е от 3 (рецензии) до 20 (научни съобщения и статии) страници  – между 5 400 – 32 000 знака. Текстовият файл да се представи в шрифт Times New Roman, 12 пункта, във формати .doc,  .docх или .rtf.

При оформлението се препоръчва кратко заглавие (заради падащото меню), допустими са подзаглавие и вътрешни рубрики. Не са желателни използването на различни шрифтове, подчертаване и включване на илюстрации (изображения) вътре в текста. Изображенията да са във формат .jpg,  с резолюция между 150 dpi и 300 dpi, да се изпращат в отделен файл. Изисква се посочване на източника на визуалния материал (автор, източник, публикация, хиперлинк – ако е от интернет). Авторът следва да прати в текстов файл заглавие или пояснение към изображението, като подреди текстовете с арабски цифри: ил. 1., ил. 2., и т.н. Всяка статия да бъде комплектована с кратко резюме (до 900 знака), до 5 ключови думи и кратка биографична автосправка на автора.

Цитирането на източници да става или с позоваване на автори в текста: фамилия, година на издаване, страница, в криви скоби (Лаш, 2004: 31); или с бележки в края  на текста – както е според българските стандарти, посочени в „Официален правописен речник на българския език“ на Българска академия на науките (Просвета, 2012, с. 124-130). В списък с източниците се поместват всички монографии, студии и статии, електронни източници, сайтове и др., като се подреждат по азбучен ред на фамилното име на автора, първо заглавията на кирилица, след това на латиница. Електронните публикации се цитират с името на автора или ъплоудъра (при клипове, музика, мнения във форуми и др.), като се посочва хиперлинк и дата на последното посещение.

Съставители на:

Брой 1/2017

доц. д-р Венцислав Димов и доц. д-р Жана Попова

Брой 2/2017

доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов

Брой 3/2018

доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов

Брой 4/2018

проф. дсн Снежана Попова