МЯСТОТО НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО В МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА ТЕРОРИЗМА: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ (2009-2020)

Бианка Богоевска

HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW IN THE MEDIA COVERAGE OF TERRORISM:

COMPARISON OF THE BULGARIAN AND GERMAN CASES (2009-2020)

Bianka Bogoevska

Отворете тук:

Резюме: Изследването поставя въпроса до каква степен медиите в България и Германия засягат темата за правата на човека, върховенството на правото и свързани понятия в материалите относно тероризма, публикувани в периода 2009-2020 г. Целта е да се проследи доколко възходът на Ислямска държава през 2015 г. е повлиял на медийните дискурси в двете страни и дали се наблюдава медийна секюритизация на темата за тероризма – по-нисък процент статии, които освен тероризма обсъждат и въпросите за фундаменталните права. Анализът сочи, че в България се наблюдава временна секюритизация, последвана от десекюритизация, а в Германия се идентифицира абсолютно и относително нарастване на статиите, засягащи и темата за правата на човека.

Ключови думи: тероризъм, права на човека, медиен дискурс, България, Германия

Abstract: The analysis answers the question as to what extent the media in Bulgaria and Germany touched on human rights, rule of law and related concepts in the articles about terrorism published between 2009 and 2020. The aim is to explore the effect of the rise of ISIS in 2015 on the media discourses in both countries, and whether it spurred media securitisation of terrorism – namely, a lower proportion of articles that combine the concepts of terrorism and fundamental rights. The research has found that temporary media securitisation took place in Bulgaria, followed by desecuritisation, while in Germany there was an absolute and relative rise in the materials discussing human rights issues alongside terrorism.

Keywords: terrorism, human rights, media discourse, Bulgaria, Germany

Бианка Богоевска е докторантка по сравнителна политология в СУ „Св. Климент Охридски“, с интереси в областта на международната сигурност, правата на човека и комуникационния анализ. Има бакалавърска степен по политология от същия университет и магистърска степен по право и политика на международната сигурност от Свободния амстердамски университет. Работи като медиен анализатор; в продължение на три години е доброволец към комуникационния екип на Амнести Интернешънъл България.

Bianka Bogoevska is a PhD student in Comparative Politics at Sofia University St. Kliment Ohridski, with interests in international security, human rights and communication analysis. She holds a BA in Political Science from the same university and a master’s degree in Law and Politics of International Security from the Free University of Amsterdam. She works as a media analyst, having also volunteered with the communication team of Amnesty International Bulgaria for three years.