Михаела Самарджиева. ОТЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА – ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ МЕЖДУ ВЛАСТТА И ПАРИТЕ. ФЖМК, 11 май 2018 г.

Отворете текста в pdf

Автор: Михаела Самарджиева

Област: Социални науки

Издание: Сп. Медиалог

Брой: 4/2018

Резюме: Отзив за Националната научна конференция „Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите, ФЖМК, 11 май 2018

Ключови думи: професионални стандарти, власт, медии

Author: Mihaela Samardzhieva

Subject: Social Sciences

Published by: Medialog

Issue: 4/2018

Language: Bulgarian

Abstract: Review of the National Scientific Conference Media
and Journalism – Professional Standards Between Power and Money, FJMC, 11 MAY 2018

Keywords: professional standarts, power, media


Научната конференция „Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия“ се проведе на 11 май 2018 г. в зала 13 на Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Кл. Охридски“.

Доц. д-р Мария Попова, р-л на Катедра „История и теория на журналистиката“, проф. дсн Петранка Филева, дългогодишен преподавател и ръководител на Катедрата, доц. д-р Бисер Златанов, един от организаторите на конференцията.

Конференцията е посветена на 70-годишнината на проф. дсн Петранка Филева, организирана от Катедра „История и теория на журналистиката“ със съдействието на НИС на СУ „Св. Климент Охридски“.

Конференцията се разви в три части, като началото бе с приветствия към проф. дсн Петранка Филева. През 2014 г. проф. Филева беше удостоена с Почетния знак на СУ „Св. Климент Охридски” със синя лента – едно от най-високите отличия на Алма Матер, за своите научни постижения, както и във връзка с нейната дългогодишна добросъвестна работа като ръководител на катедра „История и теория на журналистиката”. Професор Филева беше поздравена от декана на факултета, от много свои колеги, студенти и приятели за безспорните й заслуги както за работата на катедрата, така и за създаването на школа в областта на икономическата журналистика. Нейната дългогодишна работа, издадени книги, над 50 публикации в областта на медийната икономика, медийния мениджмънт и икономическата журналистика, както и активното й участие в сферата на неправителствения сектор в областта на глобалното образование, образованието за развитие, образованието за правата на човека и т.н., бяха високо оценени от всички присъстващи.

На конференцията доклади и разработки представиха проф. д-р Лилия Райчева, доц. д-р Мария Дееничина, доц. д-р Мария Попова, доц. д-р Вяра Ангелова, доц. д-р Мануела Манлихерова, доц. д-р Луливера Кръстева, доц. д-р Стела Константинова, гл. ас. д-р Ралица Ковачева, гл. ас. д-р Анна Вълканова, гл. ас. д-р Мая Василева, докторант Мая Колева и докторант Ивелина Ватова. Във втория панел участие взеха проф. дсн. Снежана Попова,  проф. д-р Маргарита Пешева, проф. д-р Иво Драганов, доц. д-р Поля Иванова, доц. д-р Светлана Божилова, доц. д-р Светла Цанкова, доц. д-р Жана Попова, ас. д-р Иван Вълчанов, докторант Георги Минев и доц. д.н. Петя Александрова. В третия панел на научната конференция докладите си представиха проф. д-р Здравка Константинова, доц. д-р Дияна Петкова, доц. д-р Николай Михайлов, гл. ас. д-р Ясен Бориславов, гл. ас. д-р Десислава Андреева, ас. д-р Илия Вълков, докторант Ваня Божилова-Стоянова, докторант Екатерина Титова и докторант Даниела Стоянова. Конференцията беше закрита от проф. д-р Минка Златева.

Националната научна конференция „Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия“ се отличи с любопитни разработки, разнообразни теми и интересни презентации на научни проекти, които продължават своето развитие. Конференцията затвърди практиката на ФЖМК да инициира редовни научни срещи и форуми, които да запознават студентите и научната общност с най-актуалната работа на своите колеги в сферата на журналистиката и масовата комуникация.

            

Още във видеото: https://www.youtube.com/watch?v=iBuKzg5NBpk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xSTtqCOzcX3Ze5_mtXVZthwhA06SfyndRYBFwEGxO8Vj26Pg00vfHt44

Всички снимки са любезно предоставени на редколегията на сп. „Медиалог“ от организаторите от катедра „История и теория на журналистиката“

Add Comment