Студентски екипи. ПАНДЕМИЯТА: ТРИ СТУДЕНТСКИ ФОКУСА

THE PANDEMIC: THREE STUDENT FOCUSES

Student teams

Резюме: Текстът представя три медийни изследвания на студенти от специалностите „Европеистика“ и „Журналистика“ в СУ„Св. Климент Охридски“, проведени в три времеви точки от сражението на света сКовид-19. Всяко от изследванията има свой прицел, методологически специфики иконкретни резултати, както и свое название: Ковидв „добри новини“, Между „втората“ и„третата вълна“ и „За“ и „против“ваксинирането[1].Събирането им заедно и в темпорална последователност разширява информацията заповедението на медиите и, същевременно, щрихира конкретни вълнения и тежнения вразлични фази от развитието на епидемията у нас до днес.

Ключови думи: медии, Ковид-19, добра новина, нагласа

Abstract: The text presents three media studies of students from the specialties „European Studies“ and „Journalism“ at Sofia University St. Kliment Ohridski“, held at three time points from the battle of the world with Kovid-19. Each of the studies has its own purpose, methodological specifics and specific results, as well as its own name: Kovid in „Good News“, Between „Second“ and „Third Wave“ and „For“ and „Against“ Vaccination. Collecting them together and in temporal sequence expands the information about the behavior of the media and, at the same time, outlines specific excitements and tendencies in different phases of the development of the disease until today.

Keywords: media, Covid-19, good news, attitude


[1] Доколкото изследванията са осъществени в рамките на учебна дисциплина (Медиен анализ), те отразяват донякъде и предпоставки на учебния график.

Add Comment