БРОЙ 9/2021


Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846

ТЕМА НА БРОЙ 9/2021

ДИАГНОЗА:ИНФОДЕМИЯ. МЕДИЙНИ ПРОЕКЦИИ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19

Отворете списанието от тук 

MEDIALOG
ISSN 2535-0846

ISSUE 9/2021

TOPIC OF THE VOLUME
ISSUE 9/2021

DIAGNOSIS: INFODEMIC. MEDIA PROJECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC

ВОДЕЩ РЕДАКТОР НА БРОЯ: доц. д-р РАЛИЦА КОВАЧЕВА

This Issue Editor: Assoc. Prof. Ralitsa Kovacheva

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи  
Ралица Ковачева   8
Лидерство по време на пандемия  
Веселин Поповски   12
Опити за употреба в публичната комуникация на пандемията „Ковид-19“ като държавна идеология  
Георги Лозанов   36
Ковид-19 – катализатор на процесите по трансформация на социалните мрежи в източник на журналистическо телевизионно съдържание  
Николай Колев   49
Залезът на Ковид-19 в регионалните медии. Тематично и жанрово пресъздаване на кризата в регионалните радиостанции на БНР
Еленица Маринова  
  69
Как студентите по журналистика разпознават „фалшивите новини“ – изследване на критериите, прилагани от студентите, за оценка на онлайн информация  
Ралица Ковачева   91
Пандемията: три студентски фокуса  
Студентски екипи   110
Подходи към темата за коронавирус в български и чуждоезични медии (17.02.2020-17.04.2020 г.)  
Студентски екип

  СТУДЕНТСКИ РАЗРАБОТКИ  
148
Разпространението на корейската културна вълна чрез медиите като част от стратегията за мека сила на Южна Корея  
Емилия Кирчева   191
РЕЦЕНЗИИ    
Рецензия на монографията „Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г.”                                                                                            
Гергана Райжекова     214

CONTENT

DIAGNOSIS: INFODEMIC. MEDIA PROJECTIONS

OF THE COVID-19 PANDEMIC

Editorial  
Ralitsa Kovacheva   8
Leadership in a time of pandemic  
Vesselin Popovski   12
Attempts to use the COVID-19 pandemic as a state ideology in public communication  
Georgi Lozanov   36
COVID-19: a catalyst for transformation of social media as a source of television journalistic content Nikolay Kolev     49
The sunset of Covid-19 in the regional media. Thematic and genre reproduction of the crisis in the regional radio stations in the Bulgarian National Radio network  
Elenitsa Marinova   69
How journalism students identify „false news“ – a study of the students’ criteria for online information assessment  
Ralitsa Kovacheva   91
The pandemic: three student focuses  
Students` teams   110
The topic of coronavirus in the Bulgarian and foreign language media 17.02.2020-17.04.2020  
Students` team   148
STUDENTS` WORKS    
The spread of the Korean cultural wave through the media as part of South Korea’s soft power strategy  
Emilia Kircheva   191
REVIEW    
Review of the monograph “Media biographies of estrada musicians in Bulgaria after 1989”  
Gergana Rayzhekova   214
   За авторите  

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.