БРОЙ 9/2021


Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846

ТЕМА НА БРОЙ 9/2021

ДИАГНОЗА:ИНФОДЕМИЯ. МЕДИЙНИ ПРОЕКЦИИ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19

Отворете списанието от тук 

MEDIALOG
ISSN 2535-0846

ISSUE 9/2021

TOPIC OF THE VOLUME
ISSUE 9/2021

DIAGNOSIS: INFODEMIC. MEDIA PROJECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC

ВОДЕЩ РЕДАКТОР НА БРОЯ: доц. д-р РАЛИЦА КОВАЧЕВА

This Issue Editor: Assoc. Prof. Ralitsa Kovacheva

СЪДЪРЖАНИЕ

Ралица Ковачева. Уводни думи                                                                           8

Веселин Поповски. Лидерство по време на пандемия                                12

Георги Лозанов. Опити за употреба в публичната комуникация на пандемията „Ковид-19“ като държавна идеология                                    36

Николай Колев. Ковид-19 – катализатор на процесите по трансформация на социалните мрежи в източник на журналистическо телевизионно съдържание                                            49

Еленица Маринова. Залезът на Ковид-19 в регионалните медии. Тематично и жанрово пресъздаване на кризата в регионалните радиостанции на БНР                                                                                           69

Ралица Ковачева. Как студентите по журналистика разпознават „фалшивите новини“ – изследване на критериите, прилагани от студентите, за оценка на онлайн информация                                         91

Студентски екип. Пандемията: три студентски фокуса                       110

Студентски екип. Подходи към темата за коронавирус в български и чуждоезични медии (17.02.2020-17.04.2020 г.)                                         148

СТУДЕНТСКИ РАЗРАБОТКИ

Емилия Кирчева. Разпространението на корейската културна вълна чрез медиите като част от стратегията за мека сила на Южна Корея                                                                                                                                       191

РЕЦЕНЗИИ

Гергана Райжекова. Рецензия на монографията „Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г.”            214

CONTENT

DIAGNOSIS: INFODEMIC. MEDIA PROJECTIONS

OF THE COVID-19 PANDEMIC

Editorial  
Ralitsa Kovacheva   8
Leadership in a time of pandemic  
Vesselin Popovski   12
Attempts to use the COVID-19 pandemic as a state ideology in public communication  
Georgi Lozanov   36
COVID-19: a catalyst for transformation of social media as a source of television journalistic content Nikolay Kolev     49
The sunset of Covid-19 in the regional media. Thematic and genre reproduction of the crisis in the regional radio stations in the Bulgarian National Radio network  
Elenitsa Marinova   69
How journalism students identify „false news“ – a study of the students’ criteria for online information assessment  
Ralitsa Kovacheva   91
The pandemic: three student focuses  
Students` teams   110
The topic of coronavirus in the Bulgarian and foreign language media 17.02.2020-17.04.2020  
Students` team   148
STUDENTS` WORKS    
The spread of the Korean cultural wave through the media as part of South Korea’s soft power strategy  
Emilia Kircheva   191
REVIEW    
Review of the monograph “Media biographies of estrada musicians in Bulgaria after 1989”  
Gergana Rayzhekova   214
   За авторите  

Add Comment