Лиляна Деянова и градините на паметта. Приятели и колеги около юбилейния сборник „Време и памет“

Жана Попова

LILYANA DEYANOVA AND THE GARDENS OF MEMORY

Friends and colleagues around the anniversary anthology ‘Time and memory’

Zhana Popova

Медиалог, брой 10/2021

Резюме: В края на септември 2021 г. се състоя един от празниците за академичната общност – проф. Лиляна Деянова бе поздравена от колеги и приятели с издаването на юбилейния сборник „Време и памет“. Съставители и организатори на академичното тържество са: Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Момчил Христов, Милена Якимова.

Ключови думи: Лиляна Деянова, памет, време, социология, история

Abstract: In the end of September 2021one of the celebrations of the academic community took place – colleagues and friends congratulated prof. Lilyana Deyanova with the publishing of the anniversary anthology ‘Time and Memory’. Compilers and organizers of the academic celebration are Maya Grekova, Petya Kabakchieva, Momchil Hristov, MilenaYakimova.

Keywords: Lilyana Deyanova, memory, time, sociology, history

Add Comment