Ралица Ковачева. Разклатените стълбове на демокрацията – обществените медии в Югоизточна Европа

РАЛИЦА КОВАЧЕВА

THE SHAKY PILLARS OF DEMOCRACY– PUBLIC SERVICE MEDIA IN SOUTH EAST EUROPE

RALITSA KOVACHEVA

Резюме: Рецензия на сборника „Стълб на демокрацията върху несигурна основа. Обществените медии в Югоизточна Европа“, издание на Медийната програма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“. Книгата прави преглед на състоянието на обществените медии в 10-те страни, в които програмата работи (Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Молдова, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Хърватия и Черна Гора) плюс Германия.

Ключови думи: обществени медии, Югоизточна Европа, демокрация

Abstract: A review of the book “ A Pillar of Democracy on Shaky Ground. Public Service Media in South East Europe”, published by Konrad-Adenauer-Stiftung Media Programme South East Europe. The book gives an overview of public service media in the ten countries covered by the Media Programme of the Konrad-Adenauer-Stiftung (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Moldova, Romania, North Macedonia, Serbia, Croatia and Montenegro) plus Germany.

Keywords: PublicService Media, South East Europe, Democracy

Add Comment