Илия Вълков. Смяна на парадигмите: алтернативна журналистика е възможна

CHANGING THE PARADIGM: ALTERNATIVE JOURNALISM IS POSSIBLE

Iliya Valkov

Резюме: През последните години в България все повече се наблюдават примери за овладяване на големите медии, неприличен флирт между медии и власт, оказван натиск върху редакционно съдържание, изтикване на критични журналисти в медийната периферия. Публичното пространство е силно радикализирано заради политически и икономически противоборства. Тази негативна тенденция създава и нови форми на алтернативна, опозиционна журналистика, която води дори до партизанска война със „силните на деня“. И вероятно за първи път се предлагат български медийни формати, които търсят финансова подкрепа от гражданите.

Ключови думи: публичен дневен ред, медиен дневен ред, алтернативна журналистика, гражданско финансиране, радикализирана публична среда.

Abstract: For the last years in Bulgaria there are more and more examples about the capturing of the big media, indecent flirtation between the media, the government and the ruling parties, pressure on editorial content, expulsion of critical journalists in the media periphery. The public space is highly radicalized due to political and economic confrontations. This negative trend is also creating new forms of alternative, opposition journalism, which is even waging a guerrilla war with the powerful political and financial centers. And probably for the first time in Bulgaria we see an opportunity for changing the dominating model – new media platforms seek financial support from the citizens.

Keywords: public agenda, media agenda, alternative journalism, citizen founding, radical public sphere

Add Comment