Еленица Мринова. Слушателят – активен участник в радиосъдържанието

THE LISTENER IN THE ROLE OF AN ACTIVE PARTICIPANT IN THE RADIO CONTENT

ELENITSA MARINOVA

Отворете текста в pdf 

Author: Elenitsa Marinova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Изследването си поставя за цел да проследи формите на контакт на аудиторията с радиото, а акцентът пада върху прякото участие на публиката в изготвянето на радиопрограмата. Анализът трябва да отговори на въпроса успяват ли слушателите да създадат свои форми на радиосъдържание, които да проявяват конкретни черти и могат ли те да бъдат назовани като „жанр“? Кога слушателите се намесват в радиосъдържанието и има ли изградена обратна връзка? От друга страна, изследването ще акцентира и върху кратка историческа справка, с която ще провери кои жанрове са направени, за да удовлетворяват именно потребностите на публиката, в кои предавания гласът на аудиторията може да бъде чут, откогаслушателите се обръщат към радиото, за да споделят своите сигнали и проблеми, за чието разрешаване търсят журналистическо съдействие.

Ключови думи: радиосъдържание, аудитория, жанр, медия, обратна връзка

Summary: The research aims to track the format of audience’s contact with the radio, and the focus is on the direct involvement of the audience in the development of the radio program. The analysis should also answer the question:Does the audience manage to create their own forms of radio content that show specific traits and could that be referred as “genre”?  When listeners are becoming part of the radio content and is there a strong feedback? On the other hand, the research will also focus on a brief historical background to check out which genres are specially made to meet the needs of the audience, in which broadcasts the audience’s voice could be heard, since when listeners share their signals and issues, for which they seek journalistic assistance.


Key words: radio content, audience, genre, media, feedback

Автор: Еленица Маринова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment