Иглика Иванова. Нарастващата роля на електронните медии за медийната грамотност на публиката в епохата на информационната криза

THE GROWING ROLE OF THE ELECTRONIC MEDIA FOR
THE MEDIA LITERACY OF THE AUDIENCE IN THE AGE OF
THE INFORMATION CRISIS

Iglika Ivanova

Резюме: Две десетилетия след публикуването на Зелената книга за конвергенцията (1997) радиото и телевизията не само създават и
разпространяват все повече цифрово съдържание чрез цифрови технологии, но се стремят към все по-интегрирано присъствие онлайн. Наред с търсачките, интернет платформите като Facebook, Instagram и Twitter се превърнаха във важен посредник между доставчиците на медийни услуги и аудиториите, чиито потребителски навици се промениха драстично през второто десетилетие на XXI век. Електронните медии нямат друг избор, освен да са там, където са потребителите на медийно съдържание – съдържание с различно качество, произход, предназначение, пред чието разпространение има много по-малко бариери. Същевременно аудиториите биват заливани с дезинформация, която често идва от фалшиви страници и профили, представящи се за легитимни
медийни организации, и настройвани срещу авторитетни медии и журналисти от публични фигури. Това поражда информационна криза, на която може да се противодейства както със законодателни мерки, така и чрез овластяване на аудиторията (медийна грамотност). И докато осъществяването на образователна реформа е бавен процес, електронните медии, които все още имат най-големи аудитории и се ползват с най-голямо доверие, могат да изиграят важна роля за
повишаване на медийната и информационната грамотност на гражданите. Роля с огромно обществено значение, същевременно изцяло в техен интерес.
Ключови думи: медийна грамотност, електронни медии, информационна криза, гражданско общество, дезинформация

Abstract: Two decades after the publication of the Green Paper on the convergence (1997), radio and television are not only creating and disseminating more and more digital content through digital technologies but are striving for an increasingly integrated online presence. Along with search engines, internet platforms have become an important intermediary between media service providers and audiences whose habits have changed dramatically in the second decade of the 21st century.
Broadcast media (BM) have no choice but to be where the users of media content are content of different quality, origin, purpose, logic of distribution. At the same time, audiences are overwhelmed with mis- and disinformation, which often comes from fake pages and profiles posing as legitimate media organizations, and set against trustworthy media and journalists from public figures. This creates an information crisis, which can be counteracted both by legislative measures and by empowering the
audience with media literacy. And while the implementation of educational reform is a slow process, the BM, which still have the largest audiences and are most trusted, can play an essential role in increasing the media literacy of citizens. A function of great public importance, at the same time entirely in their interest.
Кеywords: media literacy, broadcast media, information crises, civic society, disinformation

Add Comment