КАК МЕДИИТЕ ВИЖДАТ СВЕТА ОКОЛО НАС

(Рецензия за „Новините от света. За смисъла и ползите от международната журналистика“ на Ралица Ковачева)

Вяра Ангелова

HOW THE MEDIA SEE THE WORLD AROUND US

(Review of “World news. On the meaning and benefits of international journalism” by Ralitsa Kovacheva)

Vyara Angelova

Issue: Medialog 7/2020

Резюме: Новата книга на Ралица Ковачева за международната журналистика продължава разказа за това как българските медии отразяват световните теми и проблеми. Авторката се спира на възможностите, които дава професионалната журналистика, за „опознаване на далечното в пространството, което всъщност е толкова близо във времето“.

Ключови думи: медии, новини, международна журналистика, рецензия

Summary: Ralitsa Kovachevs’s new book on international journalism continues the story of how Bulgarian media cover world topics and problems. The author focuses on the opportunities for “getting to know the spatially distant, which is actually very close in time”, provided by professional journalism.

     Key words: media, news, international journalism, review

Книгата на Ралица Ковачева „Новините от света. За смисъла и ползите от международната журналистика“ е от малкото съвременни книги на български език, която се занимава със специфичен дял от медийното съдържание – международната тематика. Ковачева стъпва на висококачествения труд на Мария Нейкова „Монолог или диалог. Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии“, както и на собствените си търсения през годините, утвърдили я като експертен изследовател по темата (сред тях книгите „Център и периферия на европеизираните публични сфери“, съавторската „Медиатизираното измерение на външната политика“, но и научните статии „Хибридната война: политическа употреба и медийна репрезентация“ и „Хибридната война в българските медии“).

„Новините от света“ може да бъде четена като политически анализ на медиите. Авторката диалогизира с Макомс и Шоу, Халин и Манчини, Галтунг и Руге,  Ковач и Розънстийл и др. – все изследователи, концептуализирали работата в медиите в широкия контекст на професионализацията на журналистиката като следствие и/или противостоене на обществени, политически и икономически влияния, които нерядко остават невидими за публиката.

„Новините от света“ може да бъде четена и като медиен анализ на световната политика днес. През прозореца на дебатите около т.нар. „Истанбулска конвенция“ в медиите (стр. 62) надничат български политици, чиято реч и послания „се просмукват“ в журналистическите разкази и изкривяват до неузнаваемост една от европейските дискусии. Из страниците на книгата се разхождат също Доналд Тръмп и Владимир Путин, видени от авторката през темата за „хибридните войни“, постистината, „фалшивите новини“ и пропагандата. Ковачева размишлява върху популизма и неговите медийни измерения, като общува с тезите на Тони Джъд и Тимъти Снайдър, Иван Селени и много други.

„Новините от света“ може да бъде четена и като книга, разкриваща едновременно различните опитности на авторката Ралица Ковачева. Собственият й журналистически бекграунд е огледан изследователски, а преподавателската й работа със студентите е вплетена в разсъждения за професията и публиката на много места в текста.

В този смисъл книгата „Новините от света“ има много адресати. От студентите, през журналистите, медийните изследователи, та чак до публиката, изкушена да разбере случващото се „в кухнята“ на новините.

Ралица Ковачева пише вкусно, с отношение към думите и без да плаща излишен данък на високопарния научен наратив. Тя демонстрира смелост да защитава тези, които са обект на (все още) яростно противопоставяне между политически ангажирани играчи. Така текстът въвежда в полемика самия читател, като разколебава клишираните постановки с нови данни и аргументи. Откривам безспорните ползи от смисъла на тази книга в опита на авторката да подреди в строен разказ разнообразната информация за света около нас, видян и преживян през медиите.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

КОВАЧЕВА, Ралица (2017). Център и периферия на европеизираните публични сфери. София: Сиела.

КОВАЧЕВА, Ралица (2019). Хибридната война: политическа употреба и медийна репрезентация. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, т. 26, с.153-176.

КОВАЧЕВА, Ралица (2019). Хибридната война в българските медии. Медиалог, бр. 6, с. 174-183. Достъпно на https://www.medialog-bg.com/wp-content/uploads/2019/12/174-183-Ralitsa-Kovacheva_THE-HYBRID-WAR-IN-BULGARIAN-MEDIA.pdf

НЕЙКОВА, Мария (2016). Монолог или диалог. Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

НЕЙКОВА,Мария,Ралица КОВАЧЕВА (2018). Медиатизираното измерение на външната политика: Анализ на политическите твърдения по външнополитически теми в предизборната кампания 2017 г. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Доц. д.н. Вяра Ангелова е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор на две книги – „Социални малцинства и медии“ (2002} и „Световното радио – модели на развитие“ (2007). Научните й интереси са в областта на история на електронните медии; медите през социализма; журналистическа етика и медийна критика.

Assoc. prof. Vyara Angelova, D S. is a lecturer at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University „St. Kliment Ohridski“. She is author of two books, „Social Minorities and the Media“ (2002) and „World Radio – Development Models“ (2007.) Her research interests include the history of electronic media, the media and socialism, journalistic ethics, and media criticism.

Add Comment