Снежана Попова. НА РЪБА НА ИГРАТА: „ПРИТЧАТА ЗА СТЕНЛИ“/“THE STANLEY PARABLE“

ON THE EDGE OF THE GAME: „THE STANLEY PARABLE“

Snezhana Popova

Резюме: Видеоиграта „Притчата за Стенли“ на Galactic Cafe (2013), с римейк от 2022 г. като „Притчата за Стенли Ultra Delux“, става база за размисли около комуникативните граници на играта в нейните класически измерения.

Ключови думи: „Притчата за Стенли“, игра, история

Abstract: Galactic Cafe’s videogame The Stanley Parable (2013), with a 2022 remake as The Stanley Parable Ultra Delux, becomes a base for reflections about the communicative boundaries of the game in its classical para

Отворете текста тук

Използвана литература

АНГЕЛОВА, Вяра (2023). Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите. В: Медиалог, бр. 13, с. 10-27. https://www.medialog-bg.com/?p=4680

ГОФМАН, Ървинг (2000). Представянето на Аз-а във всекидневието. София: ИК „Петър Берон“. [Gofman, Yrving (2000). Predstavjaneto na Az-a vav vsekidnevieto. Sofia.]

МЕНГЬОНО, Доминик (2000). Ключови термини в дискурс анализа. София: СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация. [Mengjono, Dominik (2000). Kljuchovi termini v diskurs analiza. Sofia]

ХЬОЙЗИНХА, Йохан (1982). Homo ludens. София: „Наука и изкуство“. [Hyoizinha, Yohan (1982). Homo ludens.]

BLUM, Alan (1964). La typologie du jeu à deux appliquée aux communications de masse. Communications, 1964, n 3, pp. 1-11.

ESQUERRE, Arnaud (2017). Le jeu et le hors-jeu. Les Temps Modernes, 2017, n 5, pp.101-130.

HOARE, Douglas(2021). The Stanley Parable: le joueur contre le narrateur. Appareil [En ligne], 23|2021. http://journals.openedition.org/appareil/3954

MARTI, Marc (2014). La narrativité vidéoludique: une question narratologique.Cahiers de Narratologie [Online], 27|2014. http://journals.openedition.org/narratologie/7009

RINGOT, Martin (2018). Comment pense le jeu vidéo ? Conserveries mémorielles [En ligne], #23 | 2018. http://journals.openedition.org/cm/3650

RYAN, Marie-Laure (2001). Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. The Johns Hopkins university press | Baltimore and London

RYAN, Marie-Laure (2007). Jeux narratifs, fictions ludiques. Intermédialités/Intermediality, (9), 15–34. https://doi.org/10.7202/1005527ar

RYAN, Marie-Laure, tr. A.-L. REBREYEND (2013). Des jeux narratifs aux fictions ludique. Vers une poétique de la narration interactive. Nouvelle revue d’esthétique, 2013/1 (n°11), pp. 37 – 50

Използвани източници

billy16 (2022). Притчата на Стенли: Ultra Deluxe все още е разказен шедьовър. WebSetNet, 1 май 2022. https://websetnet.net/bg/review-the-stanley-parable-ultra-deluxe-is-still-a-narrative-masterpiece/

The Stanley parable. https://store.steampowered.com/app/221910/The_Stanley_Parable/

The Stanley Parable вики. Реплики рассказчика. https://thestanleyparable.fandom.com/ru/wiki/

Снежана Попова е професор във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Преподава „Радиокомуникация“ и „Медиен анализ”. Публикациите ѝ са в областите на електронните медии и медийните наративи. Автор е на седем монографии, сред които „Медиен разказ“ (2017), „Радио, публики, стилове“ (2004), „Социално време и медиен разказ 1989-2000“ (2001).

Snezhana Popova is a professor at the Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University. She teaches “Radio communication” and “Media analysis”. Her publications are in the fields of electronic media and media narratives. She has authored seven monographs, among which ‘Media story’ (2017), ‘Radio, audiences, styles’(2004), ‘Social time and media story 1989-2000′ (2001).