Никола Вангелов. Рецензия на книгата „Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век“

A REVIEW OF THE BOOK ‘BUSINESS ADVERTISING IN BULGARIA IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY

Nikola Vangelov

Резюме: Монографията разглежда фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век. Детайлно са анализирани повече от 200 печатни реклами, характерни за периода. Обрънато е специално внимание на немската, австрийската и швейцарската рекламна теория и практика, за да се изведат приликите и разликите с българската печатна реклама. Изкуствоведският прочит на рекламната комуникация допринася за запълване на празнина в българското научно поле, а трудът е полезен, както за специалисти, така и за широк кръг от читатели, които се интересуват от визуална комуникация.

Ключови думи: рекламa, реклама в България, визуална комуникация, изкуство.

Abstract: The monograph studies the business advertising in Bulgaria in the early twentieth century. More than 200 print adverts that are typical for the period have undergone detailed analysis. The German, Austrian and Swiss advertising theory and practise are also analysed, so that a comparison with the Bulgarian print advertising is made. The art critic’s read on the advertising communication makes up for a gap in the Bulgarian scientific field and is also useful for the specialists, as well as a wide range of readers, who are interested in visual communication.

Key words: advertising, advertising in Bulgaria, visual communication, art

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
БАЙХА, Маринела (2021). Фирмената реклама в България през първите
десетилетия на XX век. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН.


Гл. ас. д-р Никола Вангелов е преподавател във ФЖМК „СУ. Св. Климент
Охридски“. Автор е на монографиите „Дигиталното потребителско
проучване в маркетинга и рекламата“ (2020) и „Рекламни кампании във
Фейсбук и Инстаграм“ (2021). Има редица публикации в български и
международни научни списания, като някои от тях са индексирани в Scopus.
Основните му интереси са в сферата на маркетинговите комуникации и поспециално в рекламата.

Nikola Vangelov, PhD is a chief assistant professor at the Faculty of Journalism
and Mass Communication at Sofia University. He is an author of the monographs
Digital User Research in Marketing and Advertising (2020) and Ad Campaigns
in Facebook and Instagram (2021). He has a number of articles, published in
Bulgarian, as well as foreign scientific journals, some of which are indexed in
Scopus. His main interests are in the field of marketing communications and
advertising, in particular.