СТУДЕНТСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП, ФЖМК. Образът на актьора Димитър Маринов в българските медии

Отворете текста в pdf

Аuthor: Student research team, FJMC

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 5/2019

Language: Bulgarian

Keywords:  media, image, Green Book (2018), Dimitar Marinov

Summary: The article presents results of the research, implemented by fourth year students in Journalism, specialization Radio, at Sofia University. Research team: Veronika Iotova, Evelin Tsaneva, Elena Miteva, Emilia Ilieva, Kaloyan Guglev, Mihaela Simonovska, Natasha Stoichkov, Simona Todorova, Teodor Penev, Flora Velcheva, Tsvetina Ivanova; with the participation of Alexia Petrova, Iliana Pavlova and Momchil Rusev.

Автор: Студентски изследователски екип, ФЖМК

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 5/2019

Ключови думи: медия, образ, Зелената книга (2018), Димитър Маринов

Резюме: Текстът представя резултати от изследване,осъществено от студенти в четвърти курс на специалност „Журналистика“, профил„радио“, на Софийския университет. Екип в състав: Вероника Йотова, ЕвелинЦанева, Елена Митева, Емилия Илиева, Калоян Гуглев, Михаела Симоновска, НаташаСтоичков, Симона Тодорова, Теодор Пенев, Флора Велчева, Цветина Иванова; сучастието на Алексия Петрова, Илияна Павлова и Момчил Русев.

Add Comment