Иво Инджов. Българската преса в периода 1919-1944 г. и Средиземноморският медиен модел

The Bulgarian press in the period 1919-1944 and the Mediterranean media model
Ivo Indzhov

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Инджов, Иво (2022). Българската преса в периода 1919-1944 г. и Средиземноморският медиен модел. Медиалог, 12/2022, с. 112-140. https://www.medialog-bg.com/?p=4596 [Indzhov, Ivo (2022). The Bulgarian press in the period 1919-1944 and the Mediterranean media model. Medialog, 12/2022, pp. 112-140]

Резюме: В студията са откроени съществени прилики между българския периодичен печат в периода 1919-1944 г. и водещи характеристики на средиземноморския поляризирано-плуралистичен медиен модел, формулиран от Халин и Манчини (Hallin и Mancini, 2004). Това наблюдение се потвърждава и на регионално ниво, по примера на вестникарския пейзаж в Пловдив. До 1934 г., въпреки дефектите на следосвобожденската демокрация, българската политическата система е поляризирано-плуралистична. Налице е и висока степен на паралелизъм между партиите и техните вестници, респ. съществуват политически пристрастни „независими“ вестници. Журналистиката на мненията e със силни позиции. Развива се и масовата преса, но не се превръща в истински коректив на властта. Авторитарният подпериод и годините на цензура затвърждава близостта на българската медийна система до средиземноморския медиен модел.
Ключови думи: периодичен печат, средиземноморски (поляризирано-плуралистичен) модел, Халин и Манчини, България, Пловдив

Abstract: The study establishes significant similarities between the Bulgarian print media in the period 1919-1944 and leading characteristics of the Mediterranean polarized-pluralistic media model formulated by Hallin and Mancini (2004). This observation is also confirmed at the regional level, following the example of the newspaper landscape in Plovdiv. Until 1934, despite the shortcomings of post-liberation democracy, the Bulgarian political system was polarized and pluralistic. There is also a high degree of parallelism between the parties and their newspapers, resp. there are politically biased ‘independent’ newspapers. Opinion journalism has strong positions. The mass press is also developing, but it is not becoming a real corrective to the authorities. The authoritarian sub-period and the years of censorship confirm the closeness of the Bulgarian media system to the Mediterranean media model.
Keywords: print media, Mediterranean (polarized-pluralistic) model, Hallin and Mancini, Bulgaria, Plovdiv

Oтворете текста тук


Д-р Иво Инджов е доцент по журналистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Автор е на три монографии, последната от които: „Еврейският въпрос“ в огледалото на българските вестници (1940-1944)“ (2018). Изследвал е темите табу и корупционните практики в българските медии. Ръководител е на проекта „Медийната и журналистическата култура в България“. Експерт по политически комуникации. Редовно коментира актуални политически и медийни проблеми в Dnevnik.bg, по БНР, Нова ТВ и други медии.

Dr. Ivo Indzhov is an associate professor of journalism at VTU ‘St. St. Cyril and Methodius’. Political communications expert. He is the author of three monographs, the latest of which: ‘The State-Controlled Press and the Anti-Semitic Propaganda: The ‘Jewish Question’ Mirrored in the Bulgarian Newspapers (1940-1944)’ (in Bulgarian; Globe Edit 2018). He researched taboo topics in the Bulgarian media. He is the head of the ‘Media system and journalistic culture in Bulgaria’ project. Ivo Indzhov regularly comments on current political and media issues in Dnevnik.bg, BNR, Nova TV, bTV and other Bulgarian media.