Руслан Лозев. Скритите послания в акварелните писма на Биляна Калоянова

Руслан Лозев

HIDDEN MESSAGES IN BILYANA KALOYANOVA’S AQUARELLE LETTERS

Rоsslan Lozev

Резюме: Представяне на изложбата „Акварелни писма“ и на създаването й в контекста на проблемите и предизвикателствата пред творците в пандемията от Ковид 19.
Ключови думи: изложба живопис, акварел, изкуство, общуване и преподаване в пандемия.


Abstract: The review addresses the exhibition “Aquarelle Letters” and its creation in the context of the problems and challenges artists have faced during the Covid 19 pandemic.
Keywords: exhibition, aquarelle, art, communication and teaching during the pandemic


Д-р Руслан Лозев е главен асистент в департамент „Дизайн“ на Нов български университет. Куратор е на множество изложби и фестивали в областта на съвременното изкуство и дизайн, с международно и национално значение.


Rosslan Lozev, PhD, is an Assistant Professor in the Department of Design at the New Bulgarian University. He is the curator of numerous exhibitions and festivals of international and national importance in the field of contemporary art and design.

Add Comment