КОНТЕКСТЪТ Е ВАЖЕН ЗА НОВИНИТЕ

Рецензия за монографията на Десислава Сотирова „Събитията в рамка. Медийно отразяване на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани (1999 – 2018 г.)”

Мария Нейкова

CONTEXT IS IMPORTANT FOR NEWS

Rеview for Desislava Sotirova’s monograph „Events in a frame. Media coverage of the Euro-Atlantic integration of the Western Balkans (1999 – 2018)”

Maria Neikova

Отворете тук:

Резюме: Монографията е актуално, богато и ценно изследване на проблематика, която не попада често във фокуса на вниманието на медиите. Важно за цялостното разбиране на случващото се в страните от Западните Балкани е разглеждането на политическите и обществените нагласи спрямо ЕС и НАТО. Представени са ключови етапи от евроатлантическата интеграция на шестте страни.

Десислава Сотирова показва важността на помирението между държавите, народите и етническите групи, осветлява ролята и значението на добросъседството и регионалното сътрудничество, на сътрудничеството с Международния наказателен съд за бивша Югославия и Международния съд за Косово. Важен елемент е външното влияние в района на Западните Балкани, на Русия, Китай, Турция и Саудитска Арабия.

Отразяването на евроатлантическата интеграция на страните от Западните Балкани е изследвано през три обществени медии – БНР, Дойче Веле и Би Би Си. Сред идентифицираните от автора подходи на медийно отразяване e наблюдението, че след като интересът е привлечен, медиите се фокусират върху вътрешното развитие на шестте държави и извън интереса им остава степента, в която ЕС и НАТО са готови да приемат нови членове.

Ключови думи: евроатлантическа интеграция, Западни Балкани, медийно отразяване

Abstract: The monograph is an up-to-date, rich and valuable study of an issue that does not fall often into the focus of media attention. Important for the overall understanding of what is happening in the countries of the Western Balkans is the presentation of the political and public attitudes towards the EU and NATO. The key stages of the Euro-Atlantic integration of the six countries are presented.

Desislava Sotirova presents the importance of reconciliation between countries, peoples and ethnic groups, highlights the role and meaning of good neighborliness and regional cooperation, cooperation with the International Tribunal for the former Yugoslavia and the International Tribunal for Kosovo. An important element is the external influence in the region of the Western Balkans, of Russia, China, Turkey and Saudi Arabia.

The coverage of the Euro-Atlantic integration of the countries of the Western Balkans was studied through three public media – BNR, Deutsche Welle and BBC. Among the approaches identified by the author in the media coverage, the observation that after the interest has been attracted, the media focus on the internal development of the six countries and out of their interest remains the extent to which the EU and NATO are prepared to accept new members.

Keywords: Euro-Atlantic integration, western Balkans, media coverage

Използвани източници:

СОТИРОВА, Десислава (2022). Събитията в рамка. Медийно отразяване на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани (1999 – 2018 г.). София: УИ „Св. Климент Охридски“. [SOTIROVA, Desislava (2022). Sabitiyata v ramka. Mediyno otrazyavane na evroatlanticheskata integratsiya na Zapadnite Balkani (1999-2018). Sofia: Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ochridski”]

MARUSIC, Sinisa Jakov, Milena MILOSEVIC, Marija RISTIC, Elvira M. JUKIC, Edona PECI, Boris PAVELIC (2013) Ethnic Divisions Set in Stone. In: Balkan Transitional Justice. https://balkaninsight.com/2013/06/25/ethnic-divisions-set-in-stone

Мария Нейкова, проф. д-р, е дългогодишен преподавател във Факултета пожурналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Научните ѝ интереси са в областта на международните отношения,включително регионалните отношения на Балканите, световната и външната политика,международната журналистика, глобалните медии, през последните години – надезинформацията. Автор е на монографиите „Монолог или диалог? Противоречивиятсвят в обектива на глобалните телевизии” (2016; 2018), „Пресечна точка” (2003),„Двойно предизвикателство” (1998), на научни статии и публикации за българскитемедии.

Maria Neikova, Prof. PhD, is a long-time lecturer at the Faculty of Journalism and Mass Communication of the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her scientific interests are in the field of international relations, including regional relations in the Balkans, worldwide and foreign policy, international journalism, global media, and in recent years, disinformation. She is the author of the monographs “Monologue or dialogue? The contradictory world in the lens of global television”; (2016; 2018), “Point of Intersection” (2003), “Double Challenge” (1998), of scientific articles and publications in Bulgarian media.