Публичният семинар на Катедра „Радио и Телевизия“ при ФЖМК – СУ „Св. Кливент Охридски“ е създаден по идея на двама от членовете на Катедрата – доц. Орлин Спасов и доц. Венцислав Димов през 2011 г. (първото издание на семинара е на 3 юни 2011 г. с тема „Национализмът и медите: от политиката до популярната култура“). Почва за създаване на тази форма на обучение и обмяна на идеи е академичната среда на една от най-активните и отворени към новото катедри. Създателите на форума избират названието „публичен семинар“ неслучайно: нека си спомним, че понятието „семинар“ (от латинската дума „seminarium“) е сродно етимологически с думите „разсадник“ и „семе“ – академичният форум обединява учители-сеячи и ученици-събирачи на плодовета на учебния труд; събира в градината на знанието семена от различни култури, които в съвместното любопитство и трудолюбие на преподаавтели, студенти и журналисти ще дадат плодове и отвъд академичната оранжерия. Оттук и определението „публичен“, което обозначава онова качество на семинара, което асоцираме с неговата амбиция да сподели плодовете на общата интелектуална работа, като я изведе и отвъд аудиториите и я обогати и отличи с явност, откритост, общественост, общодостъпност, неограниченост, свободност и освободеност.

До началото на 2017 г. семинарът е имал двадесет издания, представени както пред академична аудитория от университетски преподаватели, докторанти и студенти, така и пред медийни специалисти и журналисти. Темите, които са разглеждани, са в широките граници на медийни и комуникационни изследвания, които включват някои ключови концепти в изучаването на медиите (самиотични подходи, антропология на медиите, контент анализ); изследване на медийни институции, жанрове, съдържания, наративи, аудитория, индустрии; изучаване на радио- и телевизионна журналистика; интерпретиране на идеологически, властови, идентичностни дискурси на медиите; връзките медии – изкуства (медийна музика, иконичност, арт журналистика и др.); медии – глобализация (и глокализация). Това, което обединява толкова различни феномени и подходи, е стремежът Семинарът да бъде трибуна за изява на различни възгледи при дебатиране на актуални медийни феномени, при което обективността на академичните прочити не изключва, а насърчава личните мнения, активното гражданско присъствие и критичният прочит. Повечето от изданията на Семинара представят научните интереси на членовете на Катедра „Радио и телевизия“. Често темите на Семинара са продиктувани от актуални изследователски проекти, осъществявани в рамките на Научно-изследователската дейност на СУ „Св. Климент Охридски“, свързани с изучаване на радио, телевизия, нови медии, медийни аудитории, медийна памет.  Едни от най-интересните издания са били тези, които продължават учебната и научно-изследовтелска работа, извеждат я извън аудиториите и студиата, пренасят в нови орбити и обединяват в нестандратни екипи преподаватели, докторанти и студенти. Освен университетските хора, обаче, в презентациите и дискусиите участват активно и гост лектори и сътрудници в презентациите – учени, университетски преподаватели, журналисти, изследователи, граждански активисти, артисти от България, САЩ, Русия, Германия, Великобритания. Наши партньори, съорганизатори, помощници в различни издание на Семинара са били: Посолството на Съединените американски щати,  Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, Платформата за човешки права „Маргиналия“, Радио „Дойче Веле“, Студентско радио „Реакция“, Музейна експозиция по история на радиото и др.

Публичният семинар на Катедра „Радио и телевизия“ има вече своята история: пет години, двейсет издания, стотици участници… По-важното е отвъд числата: хилядите искрици от умовъзбудителни идеи, които продължават да чертаят треакториите на една гореща от споделени енергии зона в която и студените медии биват стопляни от заразителна рефлексивност и рефлективност. Най-интересното предстои – нека продължаваме да го откриваме и изследваме, описваме и разказваме, изживяваме и споделяме заедно!