Медиалог, брой 11/2022

Водещи на броя: 
проф. дн Венцислав Димов и проф. дн Петя Александрова

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ

БРОЙ 11/2022

ТЕМА НА БРОЯ

ИЗКУСТВО.

ЖУРНАЛИСТИКА.

КРИТИКА

ВОДЕЩИ РЕДАКТОРИ НА БРОЯ

Проф. дн Венцислав Димов

Проф. дн Петя Александрова

MEDIALOG

ISSUE 11/2022

TOPIC OF THE VOLUME

ART. JOURNALISM. CRITIQUE

This Issue Editors

Prof. DSc Ventsislav Dimov

Prof. DSC Petya Alexandrova

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗКУСТВО. ЖУРНАЛИСТИКА. КРИТИКА

  Уводни думи 
Венцислав Димов, Петя Александрова8
  Потребяване на култура онлайн 
Ивайло Дичев12
  Рекламата за „Чудото на XIX век”. Свидетелства в българския периодичен печат (1896–1914) 
Петър Кърджилов21
  Към някои възможни интерпретации на грамофонната плоча като медиа 
Венцислав Димов45
  Медийният клипинг – баланс между права или недобросъвестна търговска практика 
Диляна Кирковска76
  Бразилското Синема ново и критическата рефлексия (Приносът на Пауло Емилио Салес Гомес и Алекс Виани) 
Боряна Матеева101
  Творчеството на Ларс фон Триер и Томас Витенберг – български медиен онлайн спектър на представяне на „Догма 95“ 
Елица Матеева117
  Попкултура и жени: контексти в сп. „Жената днес“ през 60-те и 70-те години 
Юлия Владимирова139
  Меметата в новините и меметата като новини 
Мария Иванова153
  Към нова тактилност в текстилния и интериорния дизайн 
Евелина Гебрева185
  Българското списание „Роден глас” – комуникационно изкуство зад граница 
Анжела Георгиева194
ОСОБЕН ПОГЛЕД 
Театралността, мислена като медийност, проблематизираща собствената си (а)реалия 
Валерий Пърликов225
VARIA 
Обръщението на религиозните водачи като жанр: специфика и структурни компоненти (изследване на публикациите в интернет портала на БНР) 
Еленица Маринова246
  РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ 
Човешката мярка като академичен етос. Отзив за юбилейния сборник за 65-годишнината на Петя Кабакчиева „Социологията като граждански ангажимент“ 
Снежана Попова261
 Рецензия за сборника „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България” 
Мария Нейкова267
  Рецензия за книгата „Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино (към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд)” 
Петър Айолов273
  Рецензия на „Унгарски следи в развитието на модерния дизайн” 
Биляна Калоянова279
  Рецензия за „Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в България” на Нурие Муратова 
Жоржета Назърска284
  Рецензия на „Срещу човешкото: антиутопичният жанр в литературата на XX век” 
Александър Попов289
  Съвременни научни изследвания в областта на интериорния дизайн 
Борис Сергинов296
  РЕЦЕНЗИИ НА СПЕКТАКЛИ И ИЗЛОЖБИ 
„Една българка“: театърът – кауза. Изкуството в полза на образованието 
Елица Матеева300
  Медузата като муза (за „Живописта като непрекъснат сценарий”. Изложба на Богдан Александров в НХГ) 
Венцислав Димов307
  Скритите послания в акварелните писма на Биляна Калоянова 
Руслан Лозев316    

CONTENT

ART. JOURNALISM. CRITIQUE

Editorial 
Ventsislav Dimov8
  Consuming Culture Online 
Ivaylo Ditchev12
  The Advertisement for the ‘Miracle of the XIX Century’. Testimonies in the Bulgarian Periodical Press (1896–1914) 
Peter Kardjilov21
  To some possible Interpretations of the Gramophone Record as a Media 
Ventsislav Dimov45
  Media Clipping – Between the Balance of Rights and Unfair Commercial Practice 
Diliana Kirkovska76
  The Brazilian Cinema Novo and the Film Critics’ Reflexion. (The Contribution of Paulo Emilio Salles Gomes and Alex Viany) 
Boryana Mateeva101
  The Work of Lars Von Trier and Thomas Wittenberg –  Bulgarian Media Online Spectrum on the Presentation of ‘Dogma 95’ 
Elitsa Mateeva117
  Popular Culture and Women: Contexts in ‘The Woman Today’ Magazine in the 60s and 70s 
Julia Vladimirova139
  Memes in the News Media and Memes as the News Media 
Maria Ivanova153
  Towards a new Tactility in the Textile and Interior Design 
Evelina Gebreva185
  The Bulgarian Magazine ‘Roden Glas’ – Communication Art Abroad 
Anzhela Georgieva194
  A SPECIAL LOOK 
Theatricality Thought as a Way-Of-Medium Problematizing its own A/Reality 
Valeriy Parlikov225
  
        VARIA 
The Address of the Religious Leaders as a Genre: Specifics and Structural Components (a Study of the Publications on the Internet Portal of the Bulgarian National Radio) 
Elenitsa Marinova246
  BOOK REVIEWS 
The Human Measure as an Academic Ethos Review of the Collection of Works dedicated to 65th anniversary of Petya Kabakchieva ‘Sociology as a Civic Commitment’ 
Snezhana Popova261
  Review of the Edited Volume ‘The Question of Justice. The Prosecuted Journalists in Bulgaria’ 
Maria Neikova267
  Review of The Book ‘Between Migration and Settledness: The Exotic Other and The New Bulgarian Cinema (Towards the Culturological Fields of Identity, Difference and the Self/Other Discourse)’ 
Peter Aylov273
  Review of ‘Hungarian Traces in the Development of Modern Design’ 
Bilyana Kaloyanova279
  A Review on ‘Women Beyond the Archive. Invisible Histories of Women in Bulgaria’ By Nurie Muratova 
Georgeta Nazarska284
  Review of ‘Against the Human Essence: The Anti-Utopian Genre in Twentieth Century Literature’ 
Alexander Popov289
  Contemporary Theoretical Research on Interior Design Theory and Practice 
Boris Serginov296
  PERFORMANCE AND EXHIBITION REVIEWS 
‘One Bulgarian Woman’: The Theater – Cause Art for Education 
Elitsa Mateeva300
  Jellyfish as a Muse (About The ‘Painting as a Continuous Script’. Art Exhibition of Bogdan Aleksandrov in National Gallery) 
Ventsislav Dimov307
  Hidden Messages in Bilyana Kaloyanova’s Aquarelle Letters 
Rоsslan Lozev316


Списание „Медиалог“ 
е електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации.

Списанието е дело на академичната общност на Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация“, СУ „Св. Климент Охридски“.

Списание „Медиалог“ е с ISSN 2535-0846

Основател на списанието е доц. дн Венцислав Димов. Главен редактор на списанието се излъчва от членовете на редакционната колегия на ротационен принцип на всеки две години.

Международен борд:

проф. д-р Анна Кръстева – Нов български университет. Доктор хонорис кауза на Университета Лил 3, Франция

доц. Георги Лозанов – СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д-р Лиляна Деянова – СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д-р Марина Лякова – Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

проф. д-р Мартин Маринос – The Donald P. Bellisario College of Communications, Pennsylvania State University 

проф. дсн Снежана Попова – СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. дпн Нели Огнянова – СУ „Св. Кл. Охридски“

Редакционна колегия:

доц. д-р Орлин Спасов (гл. редактор)

проф. д.н. Венцислав Димов, доц. д.н. Вяра Ангелова, доц. д-р Жана Попова, гл.ас. д-р Петър Айолов, гл. ас. д-р Николай Колев, ас. д-р Десислава Сотирова, ас. Диляна Кирковска

Medialog is an electronic research journal on media research, media culture and communication.

The journal is a platform for wider academic activities: a research area for academic dialogue and a learning field for media and communication education. Publications by PhD students and young researchers, to which special issues are dedicated, are encouraged. It is a platform for peer-reviewed books in Bulgarian and English.

The journal is an open-access publication featuring texts published after two positive anonymous reviews.

It was launched in 2016 by the Radio and Television Department at the Faculty of Journalism and Mass Communication of ‘St. Kliment Ohridski’ University of Sofia, with funding from a research project under the university’s Scientific Research Fund (N 132/2016), and its sustainability was ensured under two other projects.  

The first issue of the journal was published in early 2017.

International Editorial Board:

Prof., PhD Anna Krasteva – New Bulgariаn University, doctor honoris causa of University Lille 3, France

assoc. prof. Georgi Lozanov – Sofia University

prof., PhD Lilyana Deyanova – Sofia University

PD Dr. habil. Marina Liakova – Institut für Transdisziplinäre Sozialwissenschaft, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Dr. Martin Marinos – The Donald P. Bellisario College of Communications, Pennsylvania State University

Prof. Dr. Habil Snezhana Popova –Sofia University

prof. Dr. Habil. Nelly Ognynova – Sofia University

Editorial board:

Orlin Spassov – Assoc. prof. at the FJMC, Sofia University

Ventsislav Dimov – Prof. at the FJMC, Sofia University

Vyara Angelova –Assoc. prof. at the FJMC, Sofia University

Zhana Popova – Assoc. prof. at the FJMC, Sofia University

Peter Ayolov – Assist. prof. at the FJMC, Sofia University

Nikolay Kolev – Assist. prof. at the FJMC,  Sofia University

Dessislava Sotirova – Assist. prof. at the FJMC,  Sofia University

Diliana Kirkovska – Assist. prof. at the FJMC,  Sofia University

Адрес:

София 1000

Ул. „Московска“, №49, каб. 26

Address:

1000 Sofia

49 Moskovska St., study 26

ospasov@uni-sofia.bg

Add Comment