Гергана Райжекова. РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯТА „МЕДИЙНИТЕ БИОГРАФИИ НА ЕСТРАДНИТЕ МУЗИКАНТИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 Г.”

A REVIEW OF THE MONOGRAPH ‘MEDIA BIOGRAPHIES OF ESTRADA MUSICIANS IN BULGARIA AFTER 1989’

Gergana Rayzhekova

Резюме: Рецензия на монографията „Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г.” с автор доц. д-р Жана Попова. Монографията е резултат от работата по научния проект „Меката власт“ на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Ключови думи: естрада, медии, популярна музика, рецензия

Abstract: A review of the monograph “Media biographies of estrada musicians in Bulgaria after 1989” by Assoc. Dr. Zhana Popova. The monograph is a result from the work on the scientific project “The soft power of popular music in media (by examples from Bulgaria and the Balkans”, financed by the Bulgarian National Science Fund.

Key words: estrada, media, popular music, review

Add Comment