Рецензия на монографията „Рекламни кампании във Фейсбук и Инстаграм”

Венцеслав Бондиков

A REVIEW OF THE MONOGRAPH ‘ADVERTISINGCAMPAIGNS IN FACEBOOK AND INSTAGRAM’

                                  Ventseslav Bondikov         

Медиалог Брой 10/2021

Резюме: Монографията разглежда двете социални мрежи – Фейсбук и Инстаграм, като извежда предпоставките за реклама именно в тях. Детайлно са анализирани стъпките от успешната онлайн рекламна кампания – задаване на правилните цели, рекламна честота и обхват, сегментиране и таргетиране на аудиторията, пласиране на рекламно съдържание. Обръща се специално внимание на едни от най-работещите рекламни формати в двете социални мрежии са изследвани маркетинговите комуникации чрез инфлуенсърите.

Ключови думи: рекламна кампания, маркетингови комуникации, Фейсбук, Инстаграм, инфлуенсъри

Abstract: The monograph analyzes the social networks Facebook and Instagram and reveals the motives to use them as an advertising channel. The steps for a successful advertising campaign are examined – setting the correct goals,advertising frequency and reach, segmentation and positioning of the audience,ad content placement. Some of the most effective ad formats for the two socialnetworks are analyzed, as well as influencer marketing.

Keywords: advertising campaign, marketing communications, Facebook, Instagram, influencers

Add Comment