Александър Попов. Рецензия на „Срещу човешкото: Антиутопичният жанр в
литературата на ХХ век“

Александър Попов

REVIEW OF ‘AGAINST THE HUMAN ESSENCE: THE ANTI-UTOPIAN GENRE IN TWENTIETH CENTURY
LITERATURE’

Alexander Popov


Отворете текста

Резюме: Монографията на Чавдар Парушев изследва литературния жанр на антиутопията, поставяйки го в сложна мрежа на взаимоопределение с жанровете на утопията, научната фантастика и сатирата. Основен аналитичен механизъм, изработен в изследването, е т.нар. „Платонова лупа“, която позволява в центъра на мисленето за тези жанрове да се постави отношението субект-държава. Съответно развитието във времето на формите и технологиите на съотнасяне между субект и държава води до нови развития в антиутопичния жанр, който бива схващан като начин да се мисли за кризите на произвеждане на човешки смисъл. Изследването проследява множество такива кризи, включително примери от историята, които изпреварват фикцията, и по този начин демонстрира полезните употреби на антиутопията във времена на ускоряващи се промени у човешкото.
Ключови думи: антиутопия, научна фантастика, сатира, утопия.

Abstract: Chavdar Parushev’s monograph is a study of the literary genre of antiutopia, situating the latter in a complex web of mutual determination together with the genres of utopia, science fiction and satire. The central analytical instrument developed in this study is the so-called ‘Plato’s lens’ which makes it possible to center thought about these genres around the relation between subject and state. Thus the development in time of new forms and technologies for relating subject and state leads to new developments in the anti-utopian genre, which becomes a way to think about the crises of producing human meaning. The monograph traces many crises of this kind, including examples from history which have overtaken fiction. It thus demonstrates the important uses of anti-utopia, in times of accelerating change in what it means to be human.
Keywords: anti-utopia, satire, science fiction, utopia


Използвана литература:
ПАРУШЕВ, Чавдар (2021). Срещу човешкото: Антиутопичният жанр в литературата на XX век. София: ВС Пъблишинг. [Parushev, Chavdar. Sreshtu choveshkoto: Antiutopichniyat zhanr v literaturata na XX vek. Sofia: VS Pablishing, 2021]
BANERJEE, Anindita (2012). We Modern People. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
RIEDER, John (2017). Science Fiction and the Mass Cultural Genre System. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
SARGENT, Lyman Tower (1994). The Three Faces of Utopianism Revisited. Utopian Studies vol. 5, no. 1 (1994): 1–37.
SUVIN, Darko (2016). Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre. Bern: Peter Lang AG, 2016. First published in 1979 by Yale University Press.
WARK, McKenzie (2016). Molecular Red: Theory for the Anthropocene. London: Verso Books.


Александър Попов e асистент към катедра „Англицистика и американистика“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където преподава езикознание, фантастична и утопична литература. Има докторска степен в областта на компютърната лингвистика от Българската академия на науките, където е работил по изследователски проекти, свързани с автоматичен езиков анализ. Дългогодишен автор и
редактор в списанието за фантастика ‘Shadow Dance’. През 2021 г. работи по интердисциплинарен проект, в чиито рамки изследва художествена литература, включваща изкуствени интелекти като герои и разказвачи. През 2022 г. завършва академична монография на тема съвременната утопия в
контекста на климатичната криза.

Alexander Popov is assistant professor at the Department of English and American Studies, at the Faculty of Classical and Modern Philology, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, where he teaches linguistics, science fiction and utopian literature. He has a doctoral degree in computational linguistics from the Bulgarian Academy of Sciences, where he has worked on various research projects related to natural language processing. He is a long-time author and editor at the science fiction magazine ‘ShadowDance’. In 2021 he worked on an interdisciplinary research project about the use of artificial intelligence characters and narrators in fiction. In 2022 he completed an academic monograph on the topic of contemporary utopias in the context of the climate crisis.

Add Comment