Анжела Георгиева. Българското списание „Роден глас“ – комуникационно изкуство зад граница

Анжела Георгиева

THE BULGARIAN MAGAZINE ‘RODEN GLAS‘ –COMMUNICATION ART ABROAD

Anzhela Georgieva

Медиалог/Medialog 11/2022
ISSN 2535-0846

How to Cite: Георгиева, Анжела (2022). Българското списание „Роден глас“ – комуникационно изкуство зад граница. Медиалог, 11/2022, с  194-224. https://www.medialog-bg.com/?p=4443 [Georgieva, Anzhela (2022). The Bulgarian magazine ‘Roden glas’ – communication art abroad. Medialog, 11/2022,pp. 194-224]


Резюме: Статията проследява процесите в развитието на издаваното в Чехия българско списание „Роден глас” и неговата половинвековна история. Целта на статията е да анализира факторите, довели до потребността на една мигрантска общност да издава своя медия и да аргументира значимостта на подобен вид медийни продукти като основни носители и пазители на историята и културната идентичност на българската диаспора.

Ключови думи: журналистика, комуникационно изкуство, българска диаспора, културно наследство, „Роден глас“

Abstract: The article examines the processes of the development of the Bulgarian magazine, published in the Czech Republic, “Roden glas” (“Native voice”), and its half-century history. The purpose of an article is to analyze the factors that led to the need of a migrant community to publish its own media and to reason the significance of this type of media products as main contributors to the cultural identity of the Bulgarian diaspora and the preservation of its history.Keywords: journalism, communication art, cultural heritage, Bulgarian diaspora, „Roden Glas“


Анжела Георгиева е бакалавър по „Журналистика“ и магистър по „Дигитални комуникации“, Нов български университет. Автор на рубрика в българското списание „Роден глас“, издавано в Прага, Чехия.

Angela Georgieva holds a Bachelor’s degree in Journalism and an Master’s degree in Digital Communications from New Bulgarian University. Author of a column in the Bulgarian magazine “Roden Glas”, published in Prague, Czech Republic

Add Comment