Лозанка Пейчева. „Лицето на българщината“: Националният събор за народно творчество в Копривщица и неговите медийни отражения

The face of Bulgarianism’: the National festival of folklore in Koprivshtitsa

and its media reflections
Lozanka Peycheva

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

How to cite: Пейчева, Лозанка (2022). „Лицето на българщината“: Националният събор за народно творчество в Копривщица и неговите медийни отражения. Медиалог, 2/2022, с. https://www.medialog-bg.com/?p=4600 [Peycheva, Lozanka (2022). The face of Bulgarianism’: the National festival of folklore in Koprivshtitsa and its media reflections. Medialog, 2/2022, pp.


Резюме: Статията разглежда Националния събор на народното творчество в Копривщица – кулминация в движението на съборите-надпявания – като търси устойчивите медийни репрезентации на фолклорния събор, провеждан вече дванадесет издания (между 1965 и 2022 г.). Търсят се механизмите за организиране и медийно отразяване в хронологичните линии преди и след 1989 г. Фокусът е върху дискурсите и представянето на събора като манифестация на колективна и национална идентичност, „лице на българщината“.
Ключови думи: събор на народното творчество, съвременност и фолклор, идентичност, медийни образи.

Abstract: The article examines the National festival of folklore in Koprivshtitsa – a culmination of the assembly-singing movement – by looking for sustainable media representations of the folklore festivals, which has already been held for twelve editions (between 1965 and 2022). The mechanisms for organization and media coverage are sought in the chronological lines before and after 1989. The focus is on the discourses and presentation of the festival as a manifestation of collective and national identity, “the face of Bulgarianism”.
Keywords: sabor (assembly) of folklore, modernity and folklore, identity, media images

Отворете текста тук


Лозанка Пейчева [д-р (1991); д.н. (2007)] е професор в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките (ИЕФЕМ-БАН). Преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив. Автор на над 250 научни студии и статии, учебници и монографии: „Душата плаче – песен излиза (Ромските музиканти в България и тяхната музика)“ (1999 г.); „Между Селото и Вселената: старата фолклорна музика от България в нови времена“ (2008); „Народният дух” в авторските песни от България“ (2020 г.); съавтор с Венцислав Димов на монографията „Зурнаджийската традиция в Югозападна България“ (2002 г.); „С хоро и песен, с перо и слово: 120 години от рождението на Райна Кацарова (1901-1984)“ (2022) и с Людмила Велчева на книгата „Неравноделността – система за изучаване“ (2005). Сфери на научни интереси – хуманитарни науки; етномузикология; антропология на музиката; културно наследство; идентичност; модернизация и глобализация на народната музика; музикални традиции на етнокултурни групи; психологическа антропология и др. Ръководител на Националния комитет на ICTM (Международния съвет за традиционна музика към ЮНЕСКО) – България.

Lozanka Peycheva [PhD (1991); DSc (2007)] is a Professor at the Institute of Ethnology and Folklore Studies with the Ethnographic Museum, at the Bulgarian Academy of Sciences (IEFEM-BAS). Lecturer at the Academy of Music, Dance and Fine Arts “Prof. Asen Diamandiev” – Plovdiv. Author of over 250 scientific studies and articles, textbooks and monographs: Dushata plache – pesen izliza (Romskite muzikanti v Bǔlgariya i tyahnata muzika) [„The soul cries – a song comes out“ (Roma musicians in Bulgaria and their music)] (1999); Mezhdu Seloto i Vselenata: starata folklorna muzika ot Bǔlgariya v novite vremena [Between the Village and the Universe: the old folk music from Bulgaria in the new times“] (2008); “Narodniyat duh” v avtorskite pesni ot Bǔlgariya [“The folk spirit” in the author’s songs from Bulgaria] (2020); co-author with Ventsislav Dimov of the monograph The Zurna Tradition in Southwest Bǔlgaria (2002); S horo I pesen, s pero I slovo: 120 godini ot rogdenieto na Rayna Katsarova (1901-1984) [With horo dance and song, with pen and word: 120th anniversary of the birth Rayna Katsarova (1901-1984)] (2022) and with Lyudmila Velcheva of the book Neravnodelnostta – sistema za izuchavane [System for the study of uneven metrums and rhythms] (2005). Areas of research interests – humanities; ethnomusicology; anthropology of music; cultural heritage; identity; ethnicity; modernization and globalization of folk music; musical traditions of ethnocultural groups; psychological anthropology, etc. Chairman of the Board of the ICTM National Committee of Bulgaria (ICTM – International Council for Traditional Music at UNESCO).